ಅನುವಾದ

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು - ಡಾ. ಎಮ್.ಎಲ್.ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಅವರ ಲೇಖನ

( ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಡಾ. ಎಂ.ಎಲ್. ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಅವರ ಬರಹವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ. -ಹಂಸಾನಂದಿ) ಮೂಲ ತಮಿಳು ಬರಹ: ಡಾ. ಎಮ್.ಎಲ್.ವಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದವರು: ಶೈಲಾಸ್ವಾಮಿ (

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು - ಎಮ್.ಎಲ್.ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಅವರಿಂದ ಕಿರುಬರಹ

ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಡಾ.ಎಮ್.ಎಲ್. ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಅವರ ಒಂದು ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಮೂಲ ತಮಿಳು ಲೇಖನ: ಡಾ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ