ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ರಾಮಾ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ರಾಮಾ

(ದುರ್ಗಾ ರಾಗ ತಾಳ ತ್ರಿತಾಳ) ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ರಾಮಾ ||ಪ|| ಜಯ ಜಯಾತ್ಮರಾಮಾ ದಯಗುಣದಿ ನಿಸ್ಸೀಮಾ ಮಾಯಾರಹಿತನುಪಮಾ- ಕಾಯಾ ಕೃಪಾನಿಧಿ ನಮ್ಮಾ ||೧|| ಮುನಿಜನರಾ ಪ್ರತಿಪಾಲಾ ದೀನಬಂಧು ದೀನದಯಾಳಾ ಘನಸುಖದ ಕಲ್ಲೋಳಾ ನೀನಹುದೈ ಅಚಲಾ ||೨|| ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ನೀನೇ ರಾಮಾ ಹರಹೃದಯ ವಿಶ್ರಾಮಾ ತರಮಹೀಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸುವ ಪಾದಪದ್ಮ ||೩||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು