ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಂಚ

ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಂಚ

( ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಅಟತಾಳ)

 

ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಂಚ ||ಪ||

ಅಂಗನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಸನಾ ಮಂಚ ||ಅ||

 

ಬಡಗಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಂಚ ಮಡುವಿನೊಳಿಹ ಮಂಚ

ಮೃಡನ ತೋಳಲಿ ನೆಲಸಿಹ ಮಂಚ ಸಡಗರವುಳ್ಳ ಮಂಚ

ಹೆಡೆಯುಳ್ಳ ಹೊಸ ಮಂಚ

ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಂಚ ||

 

ಕಾಲಿಲ್ಲದಿಹ ಮಂಚ ಗಾಳಿ ನುಂಗುವ ಮಂಚ

ತೋಳು ಬಿಳುಪಿನ ಮಂಚ ವಿಷದ ಮಂಚ

ಕಾಳಗದೊಳರ್ಜುನನ ಮುಕುಟ ಕೆಡಹಿದ ಮಂಚ

ಕೇಳು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕೊಂದುದೀ ಮಂಚ ||

 

ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಾದ ಮಂಚ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪಿನ ಮಂಚ

ಹೊನ್ನ  ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗುವ ಮಂಚ

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರಮನ ಬಣ್ಣಕೆಡಿಸಿದ(/ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವ ) ಮಂಚ

ಕನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸನ ಮಂಚ ||

 

ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಗೆ ಮಂಚ ರೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕದ ಮಂಚ

ರಕ್ಕಸರದೆತಲ್ಲಣನ ಮಂಚ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೀ ಮಂಚ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಂಚ

ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಂಚ ||

 

ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಮಂಚ ಅನಂತಕಾಲಿನ ಮಂಚ

ಶಂಕರನ ತೋಳಿಗೆ ಪದಕದ ಮಂಚ

ಶಂಕೆಯೊಳಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿದ ಮಂಚ

ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಪವಡಿಪ ಮಂಚ ||

 

ಹುತ್ತದೊಳಿಹ ಮಂಚ ಧರೆಯ ಪೊತ್ತಿಹ ಮಂಚ

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಮಂಚ

ಹತ್ತಬಾರದ ಮಂಚ ಹತ್ತಲೀಸದ ಮಂಚ

ಚಿತ್ತಜಪಿತ ತಾನು ಪವಡಿಪ ಮಂಚ ||

 

ಏಳು ಹೆಡೆಯುಳ್ಳ ಮಂಚ ಬಹಳ ಮೃದುವಿನ ಮಂಚ

ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರದಿ ನಾರದಂಗೊಲಿದ ಮಂಚ

ನಾರಾಯಣನ ಮಂಚ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಂಚ ಸ್ವಾಮಿ

ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನ ಮಂಚ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು