ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಸಿರಿಗೆ ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನಿಗೆ ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು