ಶಿವ ನೀನ್ಹ್ಯಾಗಾದ್ಯೋ

ಶಿವ ನೀನ್ಹ್ಯಾಗಾದ್ಯೋ

---ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ (ಭೂಪ್ ) ಅಟತಾಳ (ದೀಪಚಂದಿ) ಶಿವ ನೀನ್ಹ್ಯಾಗಾದ್ಯೋ ನರಪಶು ಶಿವ ನೀನ್ಹ್ಯಾಗಾದ್ಯೋ ಶಿವ ನೀನಾದರೆ ಶಿವನರಾಣಿ ನಿನಗ್ಯುವತಿ ಆದಳಲ್ಲೊ ಅವಿವೇಕಿ ಮನುಜಾ ||ಪ|| ಗರಗೊರಳೊಲಿ ಧರಿಸಿದ ಮಹದೇವನ ಸರಿಯಾಗುವಿಯಂತೊದರುತಿಹುವಿ ಪರಮಾನ್ನದಿ ಮಕ್ಷಿಕ ಬೀಳಲು ಉಂಡು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಳುವ ಮುಗ್ಗಲುಗೇಡಿ ||೧|| ಕುಂಡಲಿಭೂಷಣ ಚಂಡವಿಕ್ರಮ ಕ- ಮಂಡಲುಧರನು ನಾನೆಂಬೀ ಕಂಡರೆ ಸರ್ಪನ ಕಳವಳಗೊಳುತೀ ಹೆಂಡಗಾರ ಹೆಣ ಮುಂಡೇಗಂಡ ||೨|| ನಂದಿವಾಹನ ಪುರಂದರಾದಿ ಸುರ- ವಂದ್ಯಹರನೇ ನಾನೆಂತೆಂಬೀ ಮಂದಮತಿಯೆ ಒಂದಿನ ಎತ್ತೇರಲು ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ನೀ ನಿಂದಿತನಾಗುವಿ ||೩|| ಪೀತಾಂಬರ ನಿರ್ಭೀತ ಭೂತಗಣ- ನಾಥನೆ ನಾನೆಯೆಂತೆಂಬೀ ಧೋತರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಲಿ ಘಾತಿಸುವರು ನಿನ್ನ ಭೂತ ಸೋಕಿತೆಂದು ||೪|| ಅಸ್ಥಿಕಂಧರಾ ಅಸ್ಥಿಚರ್ಮಧರ ಸ- ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ಗುರು ನಾನೆಂಬೀ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಂದಸ್ಥಿ ಪಿಡಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರಸ್ತನ ಮಾಳ್ಪರು ||೫|| ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುಪ್ಪುರಹರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದಾರಿಲ್ಲೆಂತೆಂಬೀ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ನೀ ಒದರಿದರಾಯಿತೇ ಸತ್ತರೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿಡುವರು ಕಡೆಗೇ ||೬|| ಮುತ್ತೊಂಭತ್ತು ವಿಧಾತನಬ್ದ ಜಗ- ನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪೂಜಿಸಿದ ಆತನೆ ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಲೋಕದೊಳು ಕೌತುಕವಾಗದೆ ಪಾತಕಿ ನರನೆ ||೭||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು