ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ದೇವಾದಿಗಳೊಂದಿತನಹುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣನಾಥ

ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ದೇವಾದಿಗಳೊಂದಿತನಹುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣನಾಥ

(ಸಾರಂಗ ರಾಗ , ಕೇರವಾ ತಾಳ) ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ದೇವಾದಿಗಳೊಂದಿತನಹುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣನಾಥಾ ||ಪ|| ಅಖಿಳಭುವನದೊಳು ಪೂಜಿತಾ ಭಕುತಜನಕೆ ನೀ ಸಾಕ್ಷಾತಾ ಸಕಲವಿದ್ಯಾವರದಾತಾ ಶಕುತನಹುದಯ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ||೧|| ಶುದ್ಧಬುದ್ಧರ ಸಹಕಾರಾ ಬುದ್ಧ ಈವ ಘನ ಉದಾರಾ ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿಹೆ ನೀ ಆಧಾರಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ವಿಘ್ನಹರಾ ||೨|| ಜನಕೆ ಮಾಡುವ ದೋಷನಾಶಾ ಅನುದಿನವು ಮತಿಪ್ರಕಾಶಾ ದೀನ ಮಹೀಪತಿಯಾ ಮನೋಭಾವಪೂರಿತಾ ||೩||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು