ಶರಣು ವೆಂಕಟರಮಣ

ಶರಣು ವೆಂಕಟರಮಣ

( ರಾಗ ಸುರಟಿ. ಆದಿ ತಾಳ) ಶರಣು ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನ್ನ ಚರಣವ ನಂಬಿದೆ ನಾನು ||ಪ|| ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಮಿತಫಲವೀವ ಶರಣಭಕ್ತರ ಕಾವ ಗರುಡವಾಹನ ದೇವ ||ಅ|| ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಹರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಭವದುರಿತಪರಿಹರನೆ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಶರಣೋ ಭಕ್ತರ ಕಾವ ಸುರಮುನಿಗಳ ದೇವ || ಪಾಪವಿನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಪಾತಕವ ಪರಿಹರನೆ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಗಿರಿ ಶ್ರೀವಾಸ ಕೋನೆರಿತೀರ್ಥಧಿವಾಸ ನಿವಾಸ || ದೇಶಕಧಿಕವಾದ, ನಮ್ಮ ಶೇಷಗಿರಿಯಲಿ ವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಗಿರಿ ತಿರುಮಲೇಶ ದಾಸದಾಸರ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು