Skip to main content

ವಾದಿರಾಜಗುರು ನೀ ದಯಮಾಡದೆ

------ ರಾಗ-ಧನಶ್ರೀ (ಜೀವನಪುರಿ) ಆದಿತಾಳ(ತೀನ್ ತಾಲ್)

ವಾದಿರಾಜಗುರು ನೀ ದಯಮಾಡದೆ ||ಪ||
ಈ ದುರಿತವ ಕಳೆಯದಿರ್ಪರ್ಯಾರೊ ||ಅ.ಪ||

ಕಲಿಯ ಬಾಧೆಯು ತಾ ವೆಗ್ಗಳವಾಗಿದೆ
ಇಳೆಯೊಳು ಯತಿಕುಲತಿಲಕ ಕೃಪಾಳೊ ||೧||

ದೇಶಿಕಾರ್ಯ ವಾಗೀಶ ಕುವರ ತವ
ದಾಸ ಸಮೂಹವ ನೀ ಸಲಹೈ ಸದಾ ||೨||

ಜನ್ಮಾದಿವ್ಯಾದ್ಯುನ್ಮಾದ ಭ್ರಮ
ನಿಮ್ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರಿಗಿನ್ಮೊದಲುಂಟೆ ||೩||

ನೀ ಗತಿಯೆಂದನುರಾಗದಿ ನಂಬಿದ
ಭೋಗಿಪುರೀಶನ ರೋಗವ ಕಳೆದೆ ||೪||

ಯಲರುಣಿ ಭಯಕಂಜಿ ನಿಮ್ಮಾಸನ
ಕೆಳಗಿರೆ ಕಂಡದನುಳುಹಿದೆ ಕರುಣಿ ||೫||

ಗರಮಿಶ್ರಿತ ನರಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವ
ಅರಿತು ಉಂಡು ಅದನರಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ||೬||

ಹಯವದನನ ಪದದ್ವಯ ಭಜಕಾಗ್ರಣಿ
ದಯದಿ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ನಯನವನಿತ್ತೆ ||೭||

ಮೋದ ಮುನಿಮತ ಮಹೋದಧಿ ಪೂರ್ಣ
ವಿಧೋದಯ ಶರಣರ ಕಾದುಕೊ ದೊರೆಯೆ ||೮||

ಅರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವ ತೋರಿಸಿ
ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧವ ಕೀರ್ತನೆಗೈದೆ ||೯||

ಯಮಿವರನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಥೋತ್ಸವ
ಸಮಯವಿದೆಂದುತ್ಕ್ರಮಣವ ತೊರೆದೆ ||೧೦||

ಬಂದು ಕರೆಯೆ ಪುರಂದರನಾಳ್ಗಳು
ಹಿಂದಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳರಸನೆ ||೧೧||

ಭೂಮಿಪರುಪಟಳಕಾಮಹಿನಾಥನು
ತಾ ಮೈಮರೆದಿರೆ ನೀ ಮುದವಿತ್ತೆ ||೧೨||

ನಿನ್ನೊಶನಾದ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ
ಇನ್ನಾದರು ತೋರೆನ್ನ ಮನದಲಿ ||೧೩||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: