ರಾಜಭೋಗಕಿಂತಧಿಕ ಭೋಗವುಂಟೆ

ರಾಜಭೋಗಕಿಂತಧಿಕ ಭೋಗವುಂಟೆ

( ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಝಂಪೆ(/ಅಟ) ತಾಳ)

 

ರಾಜಭೋಗಕಿಂತಧಿಕ ಭೋಗವುಂಟೆ || ಪ ||

ರಾಜೀವಾಕ್ಷನಿಗಿಂತಧಿಕ ದೈವವುಂಟೆ ||ಅ ||

 

ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಅರಿಯದಗೆ ಜಾಗ್ರವುಂಟೆ

ಗುರುವಿಂದಲಧಿಕ ಮುಕ್ತಿಯನೀವರುಂಟೆ

ಮರಣಕಿಂತಧಿಕ ವೆಗ್ಗಳ ಭಯವುಂಟೆ

ಸಿರಿ ತೊಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುಖವೆಂಬುದುಂಟೆ ||

 

ಮೂಢನೆಂಬವಗೆ ಬಲ್ಲವಿಕೆ ತಾನುಂಟೆ

ಹೇಡಿಯಾದವಗೆ ದೈರ್ಯದ ಬಲವುಂಟೆ

ಪಾಡಲರಿಯದವಗೆ ಸ್ವರಭೇದವುಂಟೆ

ಗಾಡಿಗಾತಿಯರಿಗೆ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟೆ ||

 

ನುಡಿಯಬಲ್ಲವಗೆ ಕಲಹವೆಂಬುದುಂಟೆ

ಕೊಡಬಲ್ಲವಗೆ ಲೋಭದ ತೊಡರುಂಟೆ

ಜಡ ಮುಸುಕಿದಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲವುಂಟೆ

ಒಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆಣೆಯುಂಟೆ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು