ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ

ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ

( ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ. ಆದಿ ತಾಳ) ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ||ಪ || ರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ ||ಅ || ಕಂದ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ || ಅಪ್ಪಬಾರೋ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಾರೋ ,ಕಂ- ದರ್ಪನಯ್ಯನೆ ಕಂಚಿವರದ ಬಾರೋ || ಅಣ್ಣ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬಾರೋ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಷಪುರಿ ಚೆನ್ನ ಬಾರೋ || ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಎ- ನ್ನಿಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಾರೋ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು