ರಂಗನ ನೋಡಿರೆ ರಾಜಕುವರ

ರಂಗನ ನೋಡಿರೆ ರಾಜಕುವರ

( ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯಾ ಅಟತಾಳ) ರಂಗನ ನೋಡಿರೆ ರಾಜಕುವರ ನರ- ಸಿಂಗದೇವ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿ ಸುತನ ||ಪ || ಹಮ್ಮಿನ ತಾಯಿತ ತೋಳ ಬಾಪುರಿಯೊ ಘಮ್ಮನೆ ಘಲ್ಲೆಂಬ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಧ್ವನಿಯೊ ಸುಮ್ಮಹಿಮನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕುಲಿಯೊ ತಿಮ್ಮರಾಯನಿಟ್ಟ ಸೊಬಗಿನ ಬಗೆಯೊ || ಶುಕ್ಕುರವಾರದ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಲ್ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲುವನ ಘಕ್ಕನೆ ಸುರರಿಗೆ ಅಮೃತವಿತ್ತವನ ರಕ್ಕಸಕುಲವೈರಿ ರಾವಣಾಂತಕನ || ಪಾಪವಿನಾಶಿನಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ ಈ ಪರಿ ದಿನ ದಿನ ಮೂರುತಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪಾಡಿ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು