ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೋ

ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೋ

(ರಾಗ: ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಅಟತಾಳ) ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೋ, ಮಾರುತಿಯೆಂಬ ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೊ ||ಪ|| ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿ ಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗಲು ದುರಿತವ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಪಡೆವರೆಲ್ಲ ||ಅ.ಪ|| ವನಧಿಯ ಮನೋವೇಗದಿ ,ಲಂಘಿಸಿ ಮಹೀ- ತನುಜೆಯ ಶೋಕವ ತರಿದು ವನವ ಬೇರೊಡನೆ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ದನುಜರ ಬಡಿದು ಲಂಕೆಯ ತನ್ನ ಸಖಗಿತ್ತ || ಕೌರವ ಬಕ ಹಿಡಿಂಬ, ಕೀಚಕರೆಂಬ ದುರುಳ ಸಂತತಿ ನೆಗ್ಗೊತ್ತಿ ಘೋರ ಪಾತಕಿ ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕುತವ ಹೀರಿ ಮುದದಿ ಮುರವೈರಿಯ ಭಜಿಸಿದ || ಜೀವೇಶರೊಂದೆಂಬ ದುರ್ವಾದಿಯ ಭಾವಶಾಸ್ತ್ರವ ಮುರಿದು ಕೋವಿದರಿಗೆ ಸದ್ಭಾಷ್ಯ ತೋರಿದ ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸೇವಕನಾದ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು