ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ

(ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಟತಾಳ) ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ , ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ||ಪ|| ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು, ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು ಮಮ್ಮು ಉಣುತೇನೆ , ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ || ಅ || ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೆ ಚಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೆನು , ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೆನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೆನು , ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ || ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗೆ ಕಾಣೆ , ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಾವಿನೊಳಾಡೆ ಕಾಣೆ ಆವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ , ಕರುಗಳ ಬಿಡೆ ನೋಡೆ ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಠಾವಿಗೆ ಕೂಡುವೆ || ಮಗನ ಮಾತನು ಕೇಳುತ , ಗೋಪೀದೇವಿ ಮುಗುಳುನಗೆಯ ನಗುತ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಾಗ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು