Skip to main content

ಗುದ್ದಿದವನೆ ಬಲ್ಲ

( ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ. ಏಕ ತಾಳ)

ಗುದ್ದಿದವನೆ ಬಲ್ಲ
ಗುದ್ದಿಸಿ ಕೊಂಡವನೆ ಬಲ್ಲ
ಸುದ್ದಿಗೆ ಠಾವಿಲ್ಲ
ಬೌದ್ಧರೆ ಕೇಳಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ||ಪ||

ಜೀವದೊರಸೆ ಕೊಂದ , ಹವಣಿಸಿ
ನೆವಸದ ನುಂಗಿದ
ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಕಡಿದ
ಶಿವ ಶಿವ ತಾನಾಗೆ ಬಿರಿದ ||

ಆರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಿ
ಪಿರಿದಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಡಲಿ
ಭಾರವು ತಿರುಗಿರಲಿ
ಕಾರಣ ಇದಿರಲಿ ಇರಲಿ ||

ಕರ್ಮವು ಛೇದಿಸಿದ, ವೈರಕೆ
ಗುರಿಯನೆ ಮಾಡಿದ
ಧರ್ಮವ ಭಾವಿಸಿದ ಪುರಂ-
ದರವಿಠಲನೆ ನಿಜಬುದ್ಧ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: