Skip to main content

ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೊ

ಪಂತುವರಾಳಿ ರಾಗ-ಆದಿ ತಾಳ

||ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೊ||ಪ||
||ಬಾಯ ಮುಚ್ಚ ಬೇಡಿ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆಯಿರೊ|| ಅ. ಪ||

||ನಿತ್ಯವಿಲ್ಲ ನೇಮವಿಲ್ಲ | ಮತ್ತೆ ದಾನ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ||
||ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಡದೆ ಪುರು | ಷೋತ್ತಮನ ನೆನೆಯಿರೊ||೧||

||ಕದ್ದು ಪುಸಿಯನಾಡಿ ಅವರ | ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಡಲು ಬೇಡಿ||
||ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಅನಿ | ರುದ್ಧನನ್ನು ನೆನೆಯಿರೊ||೨||

||ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ | ಮತ್ತೆ ಸಾಯುಜ್ಯವ ಕೊಡುವ||
||ಕರ್ತೃ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ | ವಿಠಲನ್ನ ನೆನೆಯಿರೊ||೩||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: