Skip to main content

ಒಂದೆ ಮನದಿ ನಾನಿಂದು ನಮಿಸುವೆ

( ರಾಗ ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜ. ಛಾಪು ತಾಳ)

ಒಂದೆ ಮನದಿ ನಾನಿಂದು ನಮಿಸುವೆ
ಸಿಂಧುಶಯನನೆ ಮಂದಹಾಸನೆ ||ಪ||
ಬಂದ ದುರಿತಗಳೊಂದು ಕೂಡದೆ
ತಂದೆ ಸಲಹಬೇಕೋ ||ಅ||

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನಾನನ್ಯರೊಬ್ಬರ
ಇನ್ನು ಕಾಣೆನೊ ಎನ್ನ ಸಾಕುವ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೆಲೊ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ನೀನು ||

ಕೋರಿ ನಿನ್ನನು ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ
ಸಾರಿದೆ ನಾ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನೆ
ತೋರು ನಿನ್ನಯ ಚಾರುಚರಣವ ಅ-
ಪಾರ ಕರುಣಾನಿಧೇ ||

ತುಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಭೃಂಗ ನಾ
ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಭಂಗ ಮಾಡದೆ
ರಂಗ ನಿನ್ನಂತರಂಗಭಕ್ತರ
ಸಂಗ ನೀಡ ಬೇಕೊ ||

ಕಾಮಜನಕ ಸುಧಾಮ ಮಿತ್ರನೆ
ದಾಮವುದರನೆ ನೇಮದಿಂದಲಿ
ರಾಮ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಭಜನೆಗಳ
ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಬೇಕೊ ||

ದೇವದೇವನೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆ
ಯಾವ ಕಾಲದಿ ಯಾವ ದೇಶದಿ
ಜೀವರೆಲ್ಲರ ಕಾವ ದೇವನೆ
ಗೋವಿಂದ ಗೋಪತಿಯೆ ||

ಈಶ ಎನಗೆಂಬೆ ಜಗದೀಶ ನಿನ್ನನು
ಶ್ರೀಶ ಮನ್ನಿಸೊ ಶೇಷಶಯನನೆ
ದಾಸ ಎನ್ನನು ಘಾಸಿ ಮಾಡದೆ
ಪೋಷಿಸ ಬೇಕೋನೀನು ||

ಪರಾಕು ಎಂಬೆ ನಾ ಪರಾಕು ಮಾಡದೆ
ಹರಾದಿವಂದ್ಯನೆ ಸುರರಪಕ್ಷನೆ
ಚರಾಚರದಲಿ ವಿರಾಜಿತ ತಂದೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: