ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ವಾರಿಧಿ ಸುತೆಗೆ

ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ವಾರಿಧಿ ಸುತೆಗೆ


ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ವಾರಿಧಿ ಸುತೆಗೆ
ಸಾರ ಸಂಗೀತದಿಂದಲಿ
ಸಕಲವಸ್ತುವೆನಿಸಿ  ಮುಕುತಿದಾಯಕ ಹರಿಗೆ
ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ  ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಪೂಜಿಪ ಸಿರಿಗೆ
ವಿಖನಸಾಧ್ಯಮರಗಣಕೆ ಸುಖಕೊಡುವಳಿಗೆ
ಮಕರಧ್ವಜನ ಮಾತೆಯಾದ ರುಕುಮನನುಜೆಗೆ
ಚಾರುಶ್ರಾವಣಭಾರ್ಗವಶುಭವಾರದ ದಿನದಿ
ಭೂರಿಭಕ್ತಿಭರಿತಳಾಗಿ ನಮಿಸುತ ಮನುದಿನ
ಆರಾಧಿಸೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರದಿ ಮುದದಿ
ಕೋರಿಕೆಯನು ಗರೆಯುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜನೆದಿ
ತಾಮರಸಸುಧಾಮಳಾದ ಸೋಮವದನೆಗೆ
ಗೋಮಿನಿ ಸೌದಾಮಿನಿ ಸಮಕೋಮಲಾಂಗಿಗೆ
ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೇಮದ ಸತಿಗೆ
ಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕ ಶ್ರೀಭೂಮಿಜೆ ರಮೆಗೆ  


-- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು


 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು