ಸೀತೆ

ಸೀತೆಯ ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ

ಸೀತೆಯ ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ

ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ ||ಸೀತೆಯ||

 

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಯ ಕುಮಾರಿಯ ತನ್ನ

ಸೇರಿದವರ ಭಯಹಾರೆಯ

ತೋರುವಳು ಮುಕ್ತಿದಾರಿಯ

ಸರ್ವಸಾರ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ನಾರಿಯ ||ಸೀತೆಯ||

 

ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ರಾಣಿಯ

ಪಂಕಜ ಮಾಲೆ ಪಿಡಿದ ಪಾಣಿಯ

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಜಗಮನೆಯ

ಸುಜನ ವಂದಿತೆ ಅಳಿವೇಣಿಯ ||ಸೀತೆಯ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು
ಬಗೆ