ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ

ರಾ ಗ - ಮಧ್ಯಮಾವತಿ : ತಾಳ - ಅಟ್ಟತಾಳ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಬಾ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಪ | ಹಿಂದು ಮುಂದಿಲ್ಲೆನಗೆ ನೀ ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ | ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಕರಪಿಡಿ ನಂದಕಂದ ಮುಕುಂದ ಬಂಧು | ಅ | ಪ | ಸೇವಕನೆಲವೋ ನಾನು | ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆನು | ಸೇವೆಯ ನೀಡೋ ನೀನು | ಸೇವಕನ ಸೇವೆಯನು ಸೇವಿಸಿ | ಸೇವ್ಯ ಸೇವಕ ಭಾವವೀಯುತ | ಠಾವುಗಾಣಿಸಿ ಪೊರೆಯೊ ಧರೆಯೊಳು | ಪಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾವ ಕರುಣಿ | ೧ | ಕರೆದರೆ ಬರುವಿಯೆಂದು | ಸಾರುವುದು ಡಂಗುರ | ತ್ವರಿತದಿ ಒದಗೋ ಬಂದು | ಜರಿಯ ಬೇಡವೊ ಬರಿದೆ ನಿನ್ನಯ | ವಿರಹ ತಾಳದೆ ಮನದಿ ಕೊರಗುವೆ | ನಿರುತ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಎನಗ್ಹರುಷದಲಿ ನೀ ನಿರುತ ಕೊಡುತಲಿ | ೨ | ನರಹರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಬಾ | ಗುರು ಶ್ರೀಶವಿಟ್ಠಲನ ಕರುಣಾಪಾತ್ರನೇ ಬೇಗ ಬಾ | ಗುರುವರನೆ ಪರಿಪೋಷಿಸೆನ್ನನು | ಮರೆಯದಲೆ ತವ ಶರಣ ಕೋಟಿಯ- | ಲಿರಿಸಿ ಚರಣಾಂಬುಜವ ತೋರುತ ತ್ವರಿತದಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಾ ಬಾ | ೩ |
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು