ಎಲ್ಲಡಗಿದನೊ ಹರಿ, ಎನ್ನಯ ದೊರಿ

ಎಲ್ಲಡಗಿದನೊ ಹರಿ, ಎನ್ನಯ ದೊರಿ

ತೋಡಿ ರಾಗ, ಆದಿ ತಾಳ ಎಲ್ಲಡಗಿದನೊ ಹರಿ, ಎನ್ನಯ ದೊರಿ ||ಪಲ್ಲವಿ|| ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂಬೋ ಸೊಲ್ಲನು ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಸಿಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ||೧|| ಶರಣೆಂದವರ ಕಾಯ್ವ ಕರುಣ ಸಮುದ್ರನು ಕರುಣವನರಿಯದೆ ಹರಿಣಾಂಕ ನಿಭವ ||೨|| ಕರಿರಾಜನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದ ಗರುಡನೇರಿ ಬಂದ ಗರುವರಹಿತ ನಂದಾ ||೩|| ವನಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ವನದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ವನಿತೆಯರಾಟಕೆ ಮನವೆಚ್ಚಿ ನಡೆದನೊ ||೪|| ವರಾಭಯ ಶಂಖಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಪರಮೇಷಿ ಜನಕನು ||೫|| ಪವನವಂದಿತ ಪಾದ ಭುವನದೊಳಗೆ ದೇವಾ | ಕವನ ಮಾಡುವ ಭಾಗವರತಲ್ಲೆ ನಡೆದನೊ ||೬|| ಗಜರಾಜ ಧ್ರುವ ಪಾಂಚಾಲಿ ವರದನೆಂಬೊ ನಿಜವಾದ ಬಿರುದುಳ್ಳ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯಾ ||೭||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು