ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರಾರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ | ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೋ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರಾರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ | ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೋ

ರಾಗ - ಯದು ಕುಲ ಕಾಂಬೋದಿ : ತಾಳ - ಆದಿತಾಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರಾರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ | ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೋ | ಪ | ತುಂಗಾತೀರಾದಿ ರಘುರಾಮನ ಪೂಜಿಪರಾ | ನರಸಿಂಗನ ಭಜಕರಾ | ಅ ಪ | ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಕರ ಸರೋಜ ಸಂಜಾತ | ಜಗದೊಳಗೆ ಪುನೀತ | ದಾಶರಥಿಯ ದಾಸತ್ವವ ತಾ ವಹಿಸೀ | ದುರ್ಮತಗಳ ಜಯಿಸೀ | ಈ ಸಮೀರಾಮತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗೀ | ನಿಂದಕರಾನು ನೀಗೀ | ಭೂಸುರಾಗೆ ಸಂಸೇವ್ಯ ಸದಾಚರಣೀ | ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕರುಣೀ | ೧ | ಕುಂದದೆ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ | ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ | ಬೃಂದಾವನ ಗತ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಜಲಪಾನ | ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ | ಸಂದರುಶನ ಮಾತ್ರದಲಿ ಮಹತ್ಪಾಪ | ಬಡಿದೋಡಿಸಲಾಪ | ಮಂದಭಾಗ್ಯಗೆ ದೊರೆಯದಿವರಾ ಸೇವ | ಶರಣರ ಸಂಜೀವ | ೨ | ಶ್ರೀದವಿಟ್ಠಲನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರ | ಸಂಸ್ತುತಿಸಿದ ಮಾತ್ರ | ಮೋದಪಡಿಸುತಿಹ ತಾನಿಹಪರದಲ್ಲಿ | ಈತಗೆ ಸರಿಯೆಲ್ಲಿ | ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿನ್ನರಸಲು ನಾ ಕಾಣೆ | ಪುಸಿಯಲ್ಲೆನ್ನಾಣೆ | ಪಾದಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡದವನೆ ಪಾಪಿ | ನಾ ಪೇಳುವೆ ಸ್ಥಾಪಿ | ೩ |
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು