Skip to main content

ಬಂದಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಇಂದಿಲ್ಲಿಗೆ

ರಾ ಗ - ಹಿ ದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಾಪಿ : ತಾಳ - ಆದಿತಾಳ

ಬಂದಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಇಂದಿಲ್ಲಿಗೆ | ಪ |
ಕಂದನ ಮೊರೆಕೇಳಿ ಜನನಿಯು ಬರುವಂತೆ | ಅ ಪ |

ಗಜವೇರಿ ಬಂದ, ಜಗದಿ ತಾ ನಿಂದಾ |
ಅಜಪಿತ ರಾಮನ, ಪದಾಬ್ಜ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ | ೧ |

ಹರಿಯ ಕುಣಿಸುತ ಬಂದ, ನರಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಬಂದಾ |
ಶರಾಣಾಗತರನು ಕರವಪಿಡಿವೆನೆಂದು | ೨ |

ಪ್ರಲ್ಹಾದ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ |
ನಿಲಿಸುತ ಮನವ ಮಧ್ವೇಶವಿಟ್ಠಲನಲ್ಲಿ | ೩ |

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: