Skip to main content

ಕೃ ಷ್ಣಾ ಷ್ಟ ಕ

                                                    ಶ್ರೀ:

      

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಕೈಟಭಾರೆ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಪಕ್ಷಿವರವಾಹನ  ವಾಮನೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೧||

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪತೇ ನವನೀತ ಚೋರ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದ ದಯಾಪರೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೨||

ನಾರಾಯಣಾ ಅಖಿಲ ಗುಣಾರ್ಣವಾ ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಾ ಗಜಾಧಿಪ ಮೋಚಕೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೩||

ಶ್ರೀಪ್ರಾಣತೋ ಅಧಿಕ ಸುಖಾಕ್ಷಯ ರೂಪ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೋದ್ಯುದಿವಾಕರ ನಿಭಾಚ್ಯುತ ಸದ್ಗುಣ ಇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೪||

ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದ್ ಅಖಿಲಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ ಸ್ವಾನಂದದಾನ ಚತುರಾಗಮ ಸನ್ನುತೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೫||

ವಿಶ್ವಾನ್ಧಕಾರಿ ಮುಖ ದೈವತ ವಂದ್ಯ ಶಶ್ವತ್ ವಿಶ್ವೋ ದ್ಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಮೃತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರದೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೬||

ನಿತ್ಯೈಕ ರೂಪ ದಶರೂಪ   ಸಹಸ್ರ  ಲಕ್ಷ  ಅನಂತರೂಪ  ಶತರೂಪ ವಿಮೋಚಕೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೭||

ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವ ಶುಭಾನ ರೂಪ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸದೋದಿತ ಸತ್ಪ್ರಿಯೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣಕಾಲ ಮುಪಾಗತೆ ತು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರ ತಾ ಮುಪೈತು ||೮||    ಇತಿಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ( ಮಾದಿನೂರು ) ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಕೃ ಷ್ಣಾ ಷ್ಟ ಕ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

           ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

ರುದ್ರರೂಪಿ ವಿಷ್ಣುವು ಲಯಕಾರಿ. ಶ್ರೀಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂದು. ತತ್ಕಾರಣ ರುದ್ರಾಂಶರಾದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಈ ರಚನೆಯ ನೆನಪು.

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: