Skip to main content

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕು ಮರಿಯಾದಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದಿ

 

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕು  ಮರಿಯಾದಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದಿ

ಉನ್ನತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಕ್ಕೆ ಇದಿರಾರೊ

ಇನ್ನಾದರೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡದಿರೆ

ಘನ್ನವಾದ ದುಃಖದಿಂದ ಕಡಿಗೆ ಐದುವೆನೆಂತೊ

ಚಿನ್ಮಯಮೂರುತಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ

ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವು ನಿನಗರ್ಪಿತವು
 
-- ಮೊದಲುಕಲ್ಲು ಶೇಷದಾಸರು.
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: