ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು ನಿಜ ಇಂದಿರೇಶನ

ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು ನಿಜ ಇಂದಿರೇಶನ

ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು ನಿಜ

ಇಂದಿರೇಶನ  ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು  ||ಧ್ರುವ||

 

ಇಂದೆ ಕೂಡಿದೆವಯ್ಯ

ತಂದೆ ಸದ್ಗುರು ನಿಮ್ಮ

ಎಂದೆಂದಗಲದ್ಹಾಂಗ ದ್ವಂದ್ವಂ ಶ್ರೀಪಾದ ||೧||
 

ಕಂಡು ಪಾರಣಿಗಂಡು
ಪುಣ್ಯಗೈಸಿತು ಪ್ರಾಣ
ಧನ್ಯಗೈಸಿತು ಜೀವನ ಉನ್ಮನವಾಗಿ ||೨||

ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು
ಬಂಧುಬಳಗ ನಮ್ಮ
ಕಂದ ಮಹಿಪತಿಸ್ವಾಮಿಯಾ ಸಂದಿಸಿ ಪಾದ ||೩||
 

-- ಮಹಿಪತಿದಾಸರು

 

 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು