ಅಲ್ಪವೆನಿಸಲಿ ಬೇಡವನ್ಯರಿಗೆ ಎಲೊ ಹರಿಯೆ

ಅಲ್ಪವೆನಿಸಲಿ ಬೇಡವನ್ಯರಿಗೆ ಎಲೊ ಹರಿಯೆ