ಇನ್ನಾವ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನವನಾದ ಬಳಿಕ

ಇನ್ನಾವ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನವನಾದ ಬಳಿಕ