Skip to main content

ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ ರಂಗಮ್ಮ ಬಾರೊ

ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ ರಂಗಮ್ಮ ಬಾರೊ, ಪುಟ್ಟ-
ತಮ್ಮ ಬಾರೊ ಮುದ್ದಿನುಮ್ಮ ತಾರೊ ||ಪ||

ಅಯ್ಯ  ಬಾರೊ  ಅಜನಯ್ಯ  ಬಾರೊ,  ಚಿನು-
ಮಯ್ಯ ಬಾರೊ  ಬೆಣ್ಣೆಗಯ್ಯ ಬಾರೊ     ||೧||

ಕಂದ ಬಾರೊ ಪೂರ್ಣಾನಂದ  ಬಾರೊ,  ಸುರ-
ವಂದ್ಯ  ಬಾರೊ  ಬಾಲ್ಮುಕುಂದ ಬಾರೊ     ||೨||

ಅಣ್ಣ ಬಾರೊ ತಾವರೆಗಣ್ಣ ಬಾರೊ,  ಎನ್ನ
ಚಿನ್ನ ಬಾರೊ  ಶಿಶುರನ್ನ  ಬಾರೊ     ||೩||

ನಲಿದು  ಬಾರೊ  ಕರುಣಾಜಲಧಿ,  ಬಾರೊ  ಆಡಿ
ಬಳಲ್ದೆ  ಬಾರೊ  ಕರೆದರೊಲಿದು ಬಾರೊ ||೪||

ಶ್ರೀಶ  ಬಾರೊ  ಹಸುಗೂಸೆ  ಬಾರೊ,  ಪರಿ-
ತೋಷ  ಬಾರೊ  ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾರೊ     ||೫||

------ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: