ಅಪ್ಪಾನ ನಾಮವನು ಒಪ್ಪೊತ್ತಾದರೂ ಭಜಿಸಿ

ಅಪ್ಪಾನ ನಾಮವನು ಒಪ್ಪೊತ್ತಾದರೂ ಭಜಿಸಿ