ಕನ್ನಡಪದ್ಯ

ಕನ್ನಡಪದ್ಯ

                                              

                                       ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಚಿ ಭವ ಶ|ಕ್ರಾದಿ ಸುರ  ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ|

                                       ಮೊದಚಿನ್ಮಯಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ||

                                       ಚೆದಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾ೦ |ತಾದಿ ಮಧ್ಹ್ಯವಿದೂರ ಆದಾ|

                                       ನಾದಿಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ||೦೭||

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಎಂಬ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮೇರು ಕೃತಿಯ (ಕನ್ನಡಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿದೆ) ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಹುಡುಕಿರಿ?