ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಡವೋ

ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಡವೋ

(ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಅಟ್ಟತಾಳ) ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಡವೋ , ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ||ಪ|| ನಿದ್ದೆಗೆಯ್ಯುವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದರೆ ನೀನು ಬಂ- ದಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡರೇನೆಂಬುವರೊ ರಂಗ ||ಅ.ಪ|| ಬಳೆ ಘಲ್ಲುಕೆನ್ನದೇನೊ , ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಎಳೆಯದಿರೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗನೆಳೆಯಲು ಕೊ- ರಳ ಪದಕಂಗಳು ಧ್ವನಿಗೆಯ್ಯುವುವೊ ರಂಗ ||೧|| ನಿರುಗೆಯ ಪಿಡಿಯದಿರೊ , ಕಾಂಚಿಯ ದಾಮ ಕಿರುಗಂಟೆ ಧ್ವನಿಗೆಯ್ಯದೆ ಕಿರುದುಟಿಗಳ ನೀನು ಸವಿದು ಚಪ್ಪರಿಸಲು ತರವಲ್ಲ ಗಂಡ ಮತ್ಸರವ ತಾಳುವನಲ್ಲ ||೨|| ನಾಡಮಾತುಗಳೇತಕೊ-ಸಂಗೀತವ ಪಾಡುವ ಸಮಯವೇನೊ ಗಾಡಿಕಾರ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನೆ ಪಾಡುಪಂಥಗಳೊಡಗೂಡುವ ಸಮಯದಿ ||೩||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು