ಸತ್ಯಜನಾಭನೆ ಸತ್ಯಮಹಿಮನೆ

ಸತ್ಯಜನಾಭನೆ ಸತ್ಯಮಹಿಮನೆ

ಸತ್ಯಜನಾಭನೆ ಸತ್ಯಮಹಿಮನೆ ಸತ್ಯಕಾಮನೆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನೆ ಸತ್ಯಭೂಷಣ ನಿತ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು