ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ

ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ

ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ದಾವನ ಮಹಿಮೆ ಸುಖಪೂರ್ಣ ಸುರವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಶಕಟಮರ್ದನ ಶಾರದೇಂದುವಕ್ತ್ರ ರುಚಿಕರ ವರಕಲ್ಯಾಣರಂಗ ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು