ಸಕಲವೆನಗೆ ನೀನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ

ಸಕಲವೆನಗೆ ನೀನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ

(ಜೋಗಿ ರಾಗ ದಾದರಾ ತಾಳ) ಸಕಲವೆನಗೆ ನೀನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ||ಧ್ರುವ|| ತಂದೆತಾಯಿ ಸ್ವಹಿತಾತ್ಮನು ನೀನೆ ಬಂಧುಬಳಗ ಸರ್ವಾತ್ಮನು ನೀನೆ ||೧|| ದೈವಗುರು ಕುಲಗೋತ್ರನು ನೀನೆ ಕಾವ ಕರುಣ ಸೂತ್ರಾಂತ್ರನು ನೀನೆ ||೨|| ದ್ರವ್ಯಧನವು ಸಕಲಾಶ್ರಯ ನೀನೆ ದಿವ್ಯಾಲಂಕೃತ ಭೂಷಣ ನೀನೆ ||೩|| ಭಾಸುತ ಬಾಹ್ಯಾಂತರದೊಳಿಹ ನೀನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ಸುತೇಜರೂಪನು ನೀನೆ ||೪|| ಮಹಿಪತಿ ಮನೋಹರಮೂರ್ತಿಯು ನೀನೆ ಸಾಹ್ಯ ಸಕಲಕೆ ಸಾರಥಿಯು ನೀನೆ ||೫||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು