ಸಂತತಿ ಆಹೋದು ರಾಮಾಯಣವ ಕೇಳಲು

ಸಂತತಿ ಆಹೋದು ರಾಮಾಯಣವ ಕೇಳಲು

ಸಂತತಿ ಆಹೋದು ರಾಮಾಯಣವ ಕೇಳಲು | ಸಕಲ ಪಾಪಹರವು ಭಾರತ ಕೇಳಲು | ತಂತುಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವ ಕೇಳಲು | ತತ್ವ ವಿವೇಕವು ಬಾಹೋದು || ಅಂತರವರಿತು ಭಾಗವತ ಕೇಳಲು | ಆಹೋದಗ್ರ್ಯನಾ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವು | ಸಂತತ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಲು | ಸಕಲವು ಬಾಹೋದು ಸಾಯುಜ್ಯವು ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು