ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಾಳಬೇಕಣ್ಣ

ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಾಳಬೇಕಣ್ಣ

( ರಾಗ ಕಾಮವರ್ಧನಿ /ಪಂತುವರಾಳಿ ಅಟ ತಾಳ) ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಾಳಬೇಕಣ್ಣ , ಗಂಡ- ನಾಜ್ಞೆಯ ಮೀರಿ ನಡೆವ ಲಂಡ ಹೆಣ್ಣ ||ಪ|| ಅತ್ತೆ ಮಾವಗೆ ಅಂಜದವಳ, ತನ್ನ ಉತ್ತಮಪುರುಷನ ಜರೆದು ನುಡಿವಳ ಭಕ್ತರ ಕಂಡು ಬಂಧಿಪಳ, ನಡು- ನೆತ್ತಿಯ ಚರ್ಮವ ಕೆತ್ತಬೇಕವಳ || ಕೂಳು ಕೊಬ್ಬಿಲಿ ಉರಿವವಳ, ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತ ಕೇಳದೆ ಮೀರುವವಳ ಸೂಳೆಯಂದದಿ ನಡೆವವಳ, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಕಸಹೆಡಿಗೆ ಹೊರಿಸಬೇಕವಳ || ಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ ತಿರುಗುವವಳ, ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿತನದಲಿ ಮಾರುಮಲೆತವಳ ಬಟ್ಟ ಕುಚವ ತೋರಿಸುವಳ, ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಲಿ ಬಾಯೊಳು ಹೆಟ್ಟಬೇಕವಳ || ನಲ್ಲರ ಕಂಡು ನಗುವಳ, ತನ್ನ ಬಲ್ಲಿದ ಗಂಡನ ಬೈದು ಕರೆವಳ ಮಲ್ಲರಂದದಿ ಹೋರುವವಳ, ಅವಳ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಜಿಹ್ವೆ ಸೀಳಬೇಕವಳ || ಎಂದೂ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿರುವಳ, ಅವಳ ಅಂದಮಾಡುವುದೇಕೆ ಬಿಡಬೇಕಿನ್ನವಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣವಿಲ್ಲದವಳ, ಶ್ರೀಪು- ರಂದರವಿಠಲರಾಯಗಲ್ಲದವಳ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು