ಯತಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಪದ

ಯತಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಪದ

ಗುರುಮಧ್ವರಾಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ |

ಗುರು ಜಯರಾಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || ಪ||

 

ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಜರಾಯರಿಗೆ |

ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || ೧||

 

ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಾಸರಿಗೆ

ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ||೨||

 

ಗುರು ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಭಾರ್ಗವದಾಸರಿಗೆ

ರಂಗವಲಿದ ದಾಸರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ||೩||

 

ಪರಮವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣದಾಸರಿಗೆ

ಹುಂಡೆಕಾರದಾಸರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ||೪||

 

ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಠಲನ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಚರಣ

ಸರಸಿಜಯುಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ||೫||

 

 

 

 

 

 

 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ