ಗಂಗಾ ತೀರದ ಮನೆ ನಮ್ಮದು

ಗಂಗಾ ತೀರದ ಮನೆ ನಮ್ಮದು

( ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ. ಅಟ ತಾಳ) ಗಂಗಾ ತೀರದ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಕಾಶಿ ಬಿಂದುಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮನೆ ಪಂಚಾ ||ಪ || ಆವಾವ ಕಾಲದ ಆನಂದರಮನೆ ತಾವರೆ ತಳಿತದ ನದಿಯ ಮನೆ ಆವಾಗ ಕಮಲಜ ಅವತರಿಸಿದ ಮನೆ ಆ ವೇದಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೌರುಮನೆ ಪಂಚಾ || ಚಿತ್ರವಳಿದಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪದ ಮನೆ ನಿತ್ಯ ಲೋಕಗಳ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮನೆ ಭಕ್ತ ಜನರನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮನೆ ಮುಕ್ತಿಸಾಯುಜ್ಯಕೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂಚಾ || ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಹದಿಯ ಬಿಡದೆ ಹಾಲು ಗಂಗಿಯವದು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮನೆ ಮೂ- ರಂಗನೆರುಳ್ಳ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಕಿನ್ನು ಇಂಥಾ ಕಂಗಳ ಪುಣ್ಯಕಿನ್ನು ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂಚಾ || ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶರೇಖಾ ಶಂಖಚಕ್ರದ ಮನೆ ನಿಜಸುವರ್ಣರೇಖಾ ತೋರುವ ಮನೆ ಗಜರಾಜಗೊಲಿದಂಥ ಗರುಡ ವಾಹನನಾದ ಇಂಥಾ ಮೂ- ರ್ಜಗ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮನೆ ಪಂಚಾ || ಪರಮಪವಿತ್ರ ಚರಿತ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರಥಕೆ ಸಾಧನದ ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನೀವ ಶ್ರೀ ವರನಾದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಮನೆ ಪಂಚಾ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು