ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು?

ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು?

ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು ಆರು ಶಾಪಿಸಲೇನು ಆರು ಕೋಪಿಸಲೇನು ಆರು ಮುನಿದು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾರುತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರರ ಕರುಣವೆನ್ನೊಳಗಿರೆ ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು ?
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು