ಅಳಬ್ಯಾಡೆಲವೋ ರಂಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ

ಅಳಬ್ಯಾಡೆಲವೋ ರಂಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ

ಅಳಬ್ಯಾಡೆಲವೋ ರಂಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಇಳಿಯಾರ ನೋಡುತಿದೆ ಗುಮ್ಮ||ಪ||

ಒದರಿದರೆ ಕೇಳೆಲವೋ ತಮ್ಮಾ, ಅದು
ಅದರುತಿದೆ  ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ತಮ್ಮ
ಬೆದರಿ ದಿವಿಜರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ , ನಿಜ
ಸದನ ಬಿಡುತಿಹರು ನೋಡಮ್ಮ ||೧||

ಬೆರಳುಗುರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಆ
ದುರುಳರನ್ನ ಜಠರ ತಳದಿಂದ
ಕರುಳು ಮಾಲಿಕೆ ಕಿತ್ತಿ ತಂದ , ತನ್ನ
ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿಹ ಚಂದ  ||೨||

ಏಸು ದೈತ್ಯರಾಸಿಗಳನು
ತಾನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವನು
ದಾಸನೆಂದರೆ ಕಾಮಧೇನು ಸುಮ್ಮಗಿ-ರುವ
ವಾಸುದೇವ ವಿಟ್ಠಲ ನೀನು ||೩||

 

-- ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರುದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು