ಅನ್ನದಾಸೆಗೆ ಪರರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು

ಅನ್ನದಾಸೆಗೆ ಪರರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು


ಅನ್ನದಾಸೆಗೆ ಪರರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು
ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನೊಂದೆನಯ್ಯ
ಅನ್ಯತ್ರ ಪೊಡಮಟ್ಟು  ಪೋಗಲೀಸರು ಅವರು
ಮನ್ನಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಲು
ಅನಾಥಬಂಧು ಶ್ರೀಹಯವದನನೇ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಕುನ್ನಿಯಂಜಲಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಪೊರೆಯೋ ತಂದೆ

----ವಾದಿರಾಜರು


 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ