¨ಬಾಗಲವಾಡ ಶ್ರೀ ವೆ0ಕಟರಮಣನ‌ ಸ್ತುತಿ

¨ಬಾಗಲವಾಡ ಶ್ರೀ ವೆ0ಕಟರಮಣನ‌ ಸ್ತುತಿ

 

                                    

²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀÄ gÀa¹zÀ

¨ÁUÀ®ªÁqÀ .²æà ²æà ®Qëöäà ªÉAPÀlgÀªÀÄt£À ¸ÀÄÛw

 

£ÉÆÃrzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt£À/ zÁégÀªÁqÀ UÁæªÀÄ¢ ¤AvÀ zÉêÀ£À//¥À//

gÀÆrü¥À zÁ¸ÀjUÉ ¤ÃqÀ®Ä zÀgÀıÀ£À / UÀÆqsÀ¥ÀzÁ¢æ¬ÄA §AzÀ ªÀĺÁvÀä£À//C.¥À.//

 

FvÀ£Éà ªÉÊPÀÄAoÀ£ÁxÀ£ÀÄ/ ¤d ±ÁvÀPÀÄA¨sÉÆÃzÀgÀ vÁvÀ£ÀÄ/

ªÀiÁvÀAUÀ ªÀgÀzÁvÀ ±ÉéÃvÀªÁºÀ£À ¸ÀÆvÀ/ eÁvÀ gÀ»vÀ zÀ£ÀÄeÁvÀ PÀįÁAvÀPÀ£À//1//

 

vÉÆÃAqÀªÀiÁ£ÀUÉÆ°zÁvÀ£À/ vÀ£Àß vÉÆÃAqÀd£ÀPÉ »vÀzÁvÀ£À/

CAqÀeÁvÀ ¥ÀæPÁAqÀªÀgÀÆxÀ/ §æºÁäAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀªÀ¥Á®£À//2//

 

EAzÀÄzsÀgÁªÀÄgÀ ªÀAzÀå£À/ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ «oÀ® ªÀÄÄAPÀÄ£ÀzÀ£À/

¸ÀAzÀgÀıÀ£À ªÀiÁvÀæ »AzɪÀiÁrzÀ zÉÆõÀ/ªÀÈAzÀªÉ®èªÀÇEAzÀÄ ¨ÉAzÀÄ ¥ÉÆÃzÀªÀÅ WÀ£À//3//

 

£ÉÆÃrzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt£À/ zÁégÀªÁqÀ UÁæªÀÄ¢ ¤AvÀ zÉêÀ£À//¥À//

gÀÆrü¥À zÁ¸ÀjUÉ ¤ÃqÀ®Ä zÀgÀıÀ£À / UÀÆqsÀ¥ÀzÁ¢æ¬ÄA §AzÀ ªÀĺÁvÀä£À//C.¥À.//

 

                                                

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು