Skip to main content

ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದು..

ಬಾಗಲವಾಡದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಿರುಪತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ರಚಿಸಿದರೆನ್ನಲಾದ ಸ್ತುತಿ:

   ²æà dUÀ£ÁßxÀzÁ¸ÀgÀÄ ¥Áæyð¹zÁUÀ wgÀĪÀįÉAiÀÄ §æºÉÆäÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨ÁUÀ®ªÁqÀzÀ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ²æòæäªÁ¸À£À£ÀÄß zÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄÛw¹ gÀa¹zÀgÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀ QÃvÀð£É:

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: