Skip to main content

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ೬- ಏಪ್ರಿಲ್ - ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಿನಂತೆ )

ಕೀರ್ತನೆಗಳು
======
ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು
ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತ ದಿವ್ಯ
ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟೇನೆ, ಗೋಪಿ
ಅಂಜಬೇಡ ಬೇಡಲೊ
ಅಂಜಲೇತಕೆ ಮನವೆ
ಅಂಜಿಕಿನ್ನಾತಕಯ್ಯ , ಸಜ್ಜನರಿಗೆ
ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಿಲ್ಲ
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ
ಅಂದಿಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೊ
ಅಂದಿಗಲ್ಲದೆ ಮನದ ಪರಿತಾಪವಡಗದೊ
ಅಂದೆ ನಿರ್ಣಯವಾದುದಕೆ
ಅಂದೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು
ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನನಂಬಿದೆ
ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತಲಿ ಬಂದ ಗೋವಿಂದ
ಅಕೋ ಹಾಗಿಹನೆ ಇಕೋ ಹೀಗಿಹನೆ
ಅಕ್ಕ ಎತ್ತಣ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ ಬಂತೆಮಗೆ
ಅಕ್ಕ ನಂದಗೋಪನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೊಬ್ಬ
ಅಕ್ಕಾ ಅಕಟಕಟೆನ್ನ ಗಂಡ ವೈಷ್ಣವನಾದ ಕಾರಣ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನೆಂಬ
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ
ಅದರಿಂದೇನು ಫಲ ಇದರಿಂದೇನು ಫಲ
ಅನುಗಾಲವು ಚಿಂತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ
ಅನುದಿನದಲಿ ಬಂದು ತನುವ ಸ್ನೇಹವ ಮಾಡಿ
ಅನುಭವದಡುಗೆಯ ಮಾಡಿ
ಅನ್ಯ ಸತಿಯರೊಲುಮೆಗೊಲಿದು
ಅಪಮಾನವಾದರೆ ಒಳ್ಳಿತು
ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಪರಾಧವೆನಗಿಲ್ಲ
ಅಪ್ಪಪ್ಪಾ ನೀ ನೋಡಪ್ಪ
ಅಪ್ಪಪ್ಪಾ ನೀ ನೋಡಪ್ಪ
ಅಭಿಮಾನವೇಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ
ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೂಡ್ಯಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು
ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ತಾಯೇ
ಅರಿಯದೆ ಬಂದೆವು ಕಿಂಸನ್
ಅರಿಯರು ಮನುಜರಿಯರು
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ
ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ
ಅಳುವೊದ್ಯಾತಕೊ ರಂಗ
ಆಗಲಾಗಲಿ ರಂಗಯ್ಯ
ಆಗಲೇ ಕಾಯಬೇಕೋ
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ
ಆಚಾರಿಯರೆಂಬವರ
ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು
ಆಡಹೋಗಲು ಬೇಡವೊ, ರಂಗಯ್ಯ
ಆಡಿದ ರಂಗನಾಡಿದ
ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ
ಆಡಿದನೋಕುಳಿಯ
ಆಡಿಸು ನೀ ಬಾರೋ ಹರಿಗೋಲ್ಹಾಕಿಸು
ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ
ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು
ಆದಿ ವರಾಹನ ಚೆಲುವ ಪಾದವ ಕಾಣದೆ
ಆದಿಯಲಿ ಗಜಮುಖನ
ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮಮ್ಮ
ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ
ಆರ ಮಗನೆಂದರಿಯೆವೆ ಇವ
ಆರ ಹಾರೈಸಿದರೇನುಂಟು
ಆರ ಹಾರೈಸಿದರೇನುಂಟು
ಆರಿಗಾರಾಗುವರೊ ಆಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಆರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲೊ
ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ
ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ
ಆರು ಬದುಕಿದರೇನು
ಆರು ಸರಿ ನಿನಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ
ಆರು ಹಿತವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ?
ಆರೇನು ಮಾಡುವರು ಅವನಿಯೊಳಗೆ
ಆರೇನು ಮಾಡುವರು ಆರಿಂದಲೇನಹುದು
ಆರೇನು ಮಾಡುವರು ತಾ ಪಾಪಿಯಾದರೆ
ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡೇಳಯ್ಯ
ಆವ ಕುಲ ತಿಳಿಯಲಾಗದು
ಆವ ಕುಲವಾದರೇನು
ಆವನಾವನು ಕೈವ
ಆವಾಗ ನೆನೆ ಮನವೆ
ಇಂತಿಂಥಾದ್ದೆಲ್ಲವು ಬರಲಿ
ಇಂತು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂತು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲಿ ಸಾರುತಿದೆ
ಇಂಥಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಾನೆಲ್ಲ್ಯೂ ಕಾಣೆನೊ
ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ
ಇಂದು ನಾನೇನು ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದೆನೊ
ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಸುಖವ ನೆಚ್ಚದಿರು ಕಂಡ್ಯ
ಇಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ
ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈ ಎಂಜಲು
ಇಕ್ಕೊ ನವನೀತ ಚೋರ ಸಿಕ್ಕಿದನಮ್ಮ
ಇತ್ತತ್ತು ಓಡಿ ನೀ ಘಾಸಿಪಡಲು ಬೇಡ
ಇದಕೊಳ್ಳಿ ಭವರೋಗಕೌಷಧವನು
ಇದಿರ್ಯಾರೊ ಗುರುವೆ
ಇದೀಗ ಭಕುತಿಯು ಮತ್ತಿದೀಗ ಭಕುತಿಯು
ಇದು ಏನಂಗ ಮೋಹನಾಂಗ
ಇದು ಏನು ನೋಡೆ
ಇದು ಭಾಗ್ಯವಿದು ಭಾಗ್ಯವಿದು
ಇದೇ ಸಮಯ ರಂಗ
ಇನ್ನಾದರು ನಿನಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಇಂಥ
ಇನ್ನಾದರೂ ಹರಿಯ ನೆನೆ
ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಸದಿರಯ್ಯ
ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೇ , ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಇನ್ನೇಕೆ ಯಮನ ಭಾಧೆಗಳು
ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು?
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರ ಸುಖವು ಇಂದು ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕು
ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು
ಇರಬೇಕು ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ
ಇಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೂತವು
ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಕ್ಷುಮಿ
ಇವಗೇಕೆ ಪರಿಮಳ ಇವಗೇಕೆ ಶೃಂಗಾರ ?
ಇವಗೇಕೆ ಶೃಂಗಾರ?
ಇವನ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗೆಲೋ ಜೋಗಿ
ಇಷ್ಟಾದರು ಮುನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಇಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆಯೊ ಹರಿಯೆ
ಇಷ್ಟು ಪಾಪವ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು
ಈ ಗ್ರಾಮದಲಿ ವಾಸ
ಈ ಜೀವವಿದ್ದು ಫಲವೇನು
ಈ ತನುವ ನಂಬಲು ಬೇಡೊ ಜೀವವೆ
ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ
ಈ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಗುರುಗಳೆನಿಪರೆಲ್ಲ
ಈ ಶರೀರದ ಭ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನೇಕೆ
ಈ ಸಿರಿಯ ನಂಬಿ ಹಿಗ್ಗಲು ಬೇಡ
ಈಗ ಮಾಡೆಲೋ ರಾಮಧ್ಯಾನವ
ಈಗಲೆ ಭಜಿಸೆಲೆ ಜಿಹ್ವೆ
ಈತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ
ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು
ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು
ಈಸಲಾರೆನೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲಿ
ಉಣಲೊಲ್ಲೆ ಯಾಕೋ
ಉಣಲೊಲ್ಲೆ ಯಾಕೋ.
ಉದರವೈರಾಗ್ಯವಿದು
ಉಬ್ಬದಿರು ಉಬ್ಬದಿರು
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು
ಊರ ದೇವರ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ
ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಾಸಯ್ಯ
ಋಣವೆಂಬ ಸೂತಕವು
ಋತುಮತಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಸೆರಗ
ಎಂತಹುದೋ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿ
ಎಂತು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗಳ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವೆನಯ್ಯಾ
ಎಂತು ನೋಡಿದರು ಚಿಂತೆ
ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ
ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ!
ಎಂಥವನೇ ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಕಂದ
ಎಂಥಾ ಗಾಡಿಗಾರನೇ
ಎಂಥಾ ಚೆಲುವಗೆ ಮಗಳನು ಕೊಟ್ಟನು
ಎಂಥಾ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು
ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯವೆ ಗೋಪಿ
ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯವೆ ಗೋಪಿ ನಿನಗೆ
ಎಂಥಾ ಬಲವಂತನೋ
ಎಂಥಾ ಸಣ್ಣವನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ
ಎಂದಂಬುಜಮುಖಿ ಗೋಪಿ ಮಗನ ನಡೆಸಿದಳಾನೆ
ಎಂದಪ್ಪಿಕೊಂಬೆ ರಂಗಯ್ಯನ
ಎಂದಿಗೆ ಧನ್ಯ ನಾನೆಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಜೀವಿ
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೆ
ಎಚ್ಚರದಲಿ ನಡೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನವೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನವೆ
ಎತ್ತ ಪೋದನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ
ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ
ಎನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳದೆ ಹೋದೆ ಹಂಸ
ಎನಗೊಬ್ಬ ದೊರೆಯು ದೊರಕಿದನು
ಎನ್ನ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವುದು
ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಯಿತು
ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಗಲದೆ
ಎನ್ನ ಮನದ ಡೊಂಕ ತಿದ್ದಿಸೊ
ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೊ ನೀನು
ಎರಡೂ ಒಂದಾಗದು ರಂಗ
ಎರವಿನ ಸಿರಿಗೆ ಬಿಮ್ಮನೆ ಬೆರೆತರೆ
ಎಲೆ ಮನವೆ ಹರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು
ಎಲೊ ಎಲೊ ಜೀವಾತ್ಮ
ಎಲ್ಲಾನು ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುವಿರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ
ಎಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಚ್ಚಿಡಲಿ ನಾ
ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಪೂಜೆ (ಹೃದಯಕಮಲ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ)
ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತುಲಸಿಯ ವನವು
ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೋ
ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗನೆಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬಂದೆ ಹೇಳಯ್ಯ ರಂಗ
ಎಲ್ಲ್ಯಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ಯೋ ಗೋವಿಂದ
ಎಷ್ಟಾದರು ಮುನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ತಾಳಲಿ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ
ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟನೆ, ಯಶೋದೆ
ಎಳ್ಳುಕಾಳಿನಷ್ಟು ಭಕುತಿ
ಏಕಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ
ಏಕೆ ಗೋಪಾಲ ಕರೆಯುತಾನೆ
ಏಕೆ ಚಿಂತಿಪೆ ಬರಿದೆ ನೀ
ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುತಿದ್ದಿ ಕೋತಿ ಮನವೆ
ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುವೆ
ಏಕೆ ದಯ ಬಾರದೋ
ಏಕೆ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಗಂಜಾಲ
ಏಕೆ ನಿರ್ದಯನಾಗುವೆ
ಏಕೆ ವೃಂದಾವನ ಸಾಕು ಗೋಕುಲವಾಸ
ಏಕೆನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕೆಳೆತಂದೆ ಹರಿಯೆ
ಏಕೆನ್ನೊಳಿಂತು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲ
ಏಕೇ ಈ ದೇಹವನು ದಂಡಿಸುವೆ ವ್ಯರ್ಥ
ಏಕೇ ಮೂರ್ಖನಾದ್ಯೋ
ಏತರ ಕಟಪಟಿ
ಏತರ ಚೆಲುವ ರಂಗಯ್ಯ
ಏನ ಹೇಳಲೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ
ಏನಣ್ಣ ನಿನಗೇನಣ್ಣ (ದಶಾವತಾರ)
ಏನನಿತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿಸುವೆನೊ
ಏನಾದರು ಒಂದಾಗಲಿ
ಏನಾಯಿತು ರಂಗಗೆ
ಏನಾಯಿತೋ ಈ ಜನಕೆ
ಏನಾಯಿತೋ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ
ಏನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತೀ
ಏನು ಕೌತುಕವೊ
ಏನು ಗತಿಯೋ ಎನಗೆ
ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ
ಏನು ಪೇಳಲೆ ಗೋಪಿ
ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ
ಏನು ಬರೆದೆಯೊ ಬ್ರಹ್ಮ
ಏನು ಬೇಡಲಿ ಹರಿಯ
ಏನು ಮರುಳಾದ್ಯಮ್ಮ ಎಲೆ ಭಾರತಿ
ಏನು ಮರುಳಾದ್ಯಮ್ಮ ಎಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದು
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಫಲ
ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಮ್ಮ
ಏನು ಮೆಚ್ಚಿದೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಏನು ಮ್ಯಾ ರಾವಣ
ಏನು ವ್ರತವೇನು ಸಾಧನಗಳೇನೊ
ಏನೆಂತೊಲಿದೆ
ಏನೆಂದಳಯ್ಯ ಸೀತೆ
ಏನೆಂಬೆನೊಬ್ಬ ಯತಿವರ
ಏನೇನು ದಾನವ ಮಾಡಲಿ
ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲವಯ್ಯ
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು (೨)
ಏಳೆಲೋ ರಂಗೇಶ
ಏಳೇಳು ಶರಧಿಯು ಏಕವಾಗಿದೆ ಕಂಡ್ಯ
ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೊಂದ ಜೀವಕೆ ದುಃಖ
ಒಂದೆ ಮನದಿ ನಾನಿಂದು ನಮಿಸುವೆ
ಒಂದೇ ಕೂಗಳತೆ ವೈಕುಂಠ
ಒಂದೇ ನಾಮದಲಡಗಿದವೋ
ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ
ಒಂದೇ ಮನದಿ ಭಜಿಸು ವಾಗ್ದೇವಿಯ
ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲೊಳು ಒಂದೇ ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ಒಡೆಯ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಒಪ್ಪಿಸಸಲ್ಲದೊ ಎನ್ನೊಡೆಯನಾಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಯಲು ನಮ್ಮ ದೇವ
ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ
ಒಲ್ಲೆನೆ ವೈದಿಕ ಗಂಡನ
ಒಳ್ಳಿತೀ ಶಕುನ ಫಲವಿಂದೆಮಗೆ
ಒಳ್ಳೇದೊಳ್ಳೇದು
ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ
ಕಂಗೊಳಿಗೊಶವಿಲ್ಲವೆ ರಂಗನ ನೋಟ
ಕಂಡವರಂತೆ ಎನ್ನನು ನೋಡಲಾಗದು
ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀಯೆನ್ನ ಕೈಬಿಡುವರೆ
ಕಂಡು ಮನ ಹಿಗ್ಗಿತು ರಂಗಯ್ಯನ
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ , ರಾಜರ
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಗಳ ಧೇನುವ ಕಂಡೆ
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ರಾಜರ
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯನು
ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ
ಕಂಡೆ ನಾ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ್ನ
ಕಂಡೆ ನಾ ಕನಸಿನಲಿ
ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನ
ಕಂದ ಹಾಲ ಕುಡಿಯೋ
ಕಂದನ ಕಾಣಿರೇನೆ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ
ಕಂದನೇಕೆ ಮಲಗನೆ
ಕಂದಾ ಬೇಡವೊ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನ ಬೇಡವೊ
ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟನು, ಜಗದೀಶನು
ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಾಟದೆಮ್ಮೆ
ಕಡುಕೃಪೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿ ಒಲಿದವನಿಗೆ
ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರೋ ರಂಗ
ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನಚ್ಯುತನ
ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋ ಹರಿಯ
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಬೇಡ, ಅವಳ
ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದಕೋ ಗೈಯಾಳಿ ಮೂಳಿ
ಕನಕದಾಸನ ಮೇಲೆ ದಯ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಸ
ಕನಸುಕಂಡೆನೆ ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಲು ಬೇಡವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು
ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲಲಾಲಿತ
ಕರವ ಮುಗಿದನು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ
ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವದೇತಕೋ
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ಈಶ ( ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ)
ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ನೀನಂತೆ , ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಪೆಸರ
ಕರುಣಿಸಿ ಕೇಳೊ ಕಂದನ ಮಾತನು
ಕರುಣಿಸು ನರಹರಿ ಹರಿಗೋವಿಂದ
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗಾ ಕರುಣಿಸೋ
ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ
ಕರೆದು ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡೆ
ಕರೆದು ಮುದ್ದಿಸುವ ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯ
ಕರ್ಮಬಂಧನ ಛೇದನಾ
ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆಯು ಕಾಣಬಂತೀಗ
ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಲಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ,ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಕಳವು ಕಲಿಸಿದೆಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಕಮಲನಾಭಗೆ
ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಣಿರೇ
ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು
ಕಾಗೆ ಕೂಗಿತಲ್ಲ ಈಗ
ಕಾಣದಿರಲಾರೆ ಪ್ರಾಣಕಾಂತನ
ಕಾಬಿಸಿ ಕಾಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಂ ಮ್ಯಾಂ
ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನ ಗೋಪಾಲ
ಕಾಯಲಾರೆನು ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡವರ ಬಾಗಿಲನು
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರುತಿಯೆ ( ಹರಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರ)
ಕಾಲ ಕಾಳೆದೆವಲ್ಲ , ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೆನೊ ಕೈಯ ಬಿಡೊ
ಕಾವ ದೇವ ನೀನಲ್ಲದೆ
ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ರಂಗಗೆ ಹೇಳೆ
ಕುಣಿದಾಡೊ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೊ
ಕುರುಡು ನಾಯಿ ತಾ ಸಂತೆಗೆ ಬಂತಂತೆ
ಕೂಗದೆ ಉಸಿರಿಕ್ಕದೆ ನೀವು
ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಾಡಲೊಲ್ಲರೊ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ
ಕೂಸಿನ ಕಂಡೀರ್ಯಾ
ಕೂಸು ಕಂಡೀರ್ಯಾ
ಕೂಸು ಕಂಡೆವಮ್ಮ
ಕೂಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೋಳಿಗೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೊ
ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಪಗೆ ಮುಕುತಿಲ್ಲೆಂಬೋ ಭ್ರಷ್ಟನ ಬಾಯೊಳಗೊಂದು ಕೆರ
ಕೃಷ್ಣನಾಮವ ನೆನೆದು ಧನ್ಯನಾಗೋ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ
ಕೆಂಡಕೆ ಒರಳೆ ಮುತ್ತುವುದುಂಟೆ
ಕೆಟ್ಟಿತು ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ
ಕೆಟ್ಟು ನೆಂಟರ ಸೇರೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ
ಕೆಟ್ಟೆನಲ್ಲೊ ಹರಿಯೆ
ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ
ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ
ಕೇಳಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಾತನು
ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಸುದ್ದಿ
ಕೇಳೆ ಗೋಪಿ ಎನ್ನಕೂಡೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳ
ಕೇಳೊ ಕೋಪಿಸಬೇಡ ಹೇಳಿದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ
ಕೈಮೀರಿ ಹೋದ ಮಾತಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರು ಸರಿಯೆ , ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಸರಿಯೆ
ಕೊಟ್ಟಸಾಲವ ಕೊಡದೆ
ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು , ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು
ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆನ್ನ ಸಾಲವ
ಕೊಡಬಹುದೇ ಮಗಳ
ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಹರಿಯೆ , ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ
ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯ ಮತಿ
ಕೊಡುವ ಕರ್ತು ಬೇರೆ
ಕೊಡುವ ಕರ್ತು ಬೇರೆ ಇರುತಿರೆ
ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎನ್ನ ಕೊಂಬುವುದೆಂದು
ಕೊಡೊ ಕೊಡೊ ಕೊಡೊ ಕೊಡೊ
ಕೊಬ್ಬಿರಲು ಬೇಡವೋ
ಕೊಳಲನೂದುತ್ತಾ ಬಂದ
ಕೊಳ್ಳೆಗಾರ ನಿನ್ನ ಕಂದ
ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ಕುಣಿದಾಡಬೇಡ
ಗಂಗಾ ತೀರದ ಮನೆ ನಮ್ಮದು
ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳಿಗಧಿಕ
ಗಂಡ ಬಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲೇ
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೇ
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೇ
ಗಜುಗನಾಡುತಲಿರ್ದನು
ಗಡಿಗೆಯ ಮಗಳೆ ಮನೆಗೊಯ್ಯಲಾ
ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ
ಗರುವ ಗಂಭೀರ ನಾಯಕಾ
ಗರುವವ್ಯಾತಕೊ ನಿನಗೆ
ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೊ
ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲಾ
ಗುಡುಗುಡಿಯನು ಸೇದಿ ನೋಡೊ
ಗುಣವಾಯಿತೆನ್ನ ಭವರೋಗ
ಗುದ್ದಿದವನೆ ಬಲ್ಲ
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ
ಗುಮ್ಮನೆಲ್ಲಿಹ ತೋರಮ್ಮ
ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೋ
ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ
ಗೆದ್ದೆಯೋ ಹನುಮಂತ
ಗೊಲ್ಲತೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ
ಗೋಕುಲದಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ
ಗೋಕುಲದೊಳಗಿರಲಾರೆವಮ್ಮ
ಗೋಕುಲದೊಳಗೋರ್ವ ರಾಕೇಂದುಮುಖಿ
ಗೋಕುಲದೊಳು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹಾವಳಿ
ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗಗಂಜುವೆನಮ್ಮ
ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗಗಾಗಿ
ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು
ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹಪ್ರಲಾಪದಿಂದ( ಉದಯರಾಗ )
ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ
ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನ ಬಲು ಶುಭಕರವೋ
ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ
ಗೋವಿಂದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಚಂದ
ಗೋವಿಂದಾ ನಿನ್ನಾನಂದ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ
ಘಟಿಕಾಚಲದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ
ಚಂದವ ನೋಡಿರೆ
ಚಂದ್ರಗಾವಿಯನಿಟ್ಟು.
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ
ಚಿಂತೆ ಯಾತಕೋ
ಚಿಂತೆ ಯಾತಕೋ
ಚಿಕ್ಕವನೇ ಇವನು
ಚಿಕ್ಕವನೇ ಇವನು?
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಮನುಜ
ಚಿತ್ತೈಸಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯ
ಚಿತ್ತೈಸಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯ
ಚೋರಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸೊಗಸುವುದೇ
ಚೋರಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ..........
ಛೀ ಛೀ ಏತರ ಜನ್ಮ
ಛೀ ಹಳಿ ಥೂ ಖೋಡಿ ಪಾಪಿ ಮನವೆ
ಜಂಗಮರು ನಾವು ಜಗದೊಳು
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ
ಜಗದುಧ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದೆ
ಜತನ ಮಾಡೊ ಜೀವನವ
ಜನರ ನಡತೆ ಕೇಳಿರಯ್ಯ
ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಹರಿಗೆ
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ
ಜಯ ಜಯ, ಜಯ ಜಾನಕೀಕಾಂತ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ
ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
ಜಯತು ಕೋದಂಡರಾಮ
ಜಯತು ಗೋಕುಲವಾಸ
ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ
ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ
ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ
ಜಯವದೆ ಜಯವದೆ ಈ ಮನೆತನಕೆ
ಜಯವದೆ ಜಯವದೆ, ಈ ಮನೆತನಕೆ
ಜಲಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿದವಗೆ , ಜಯ ಮಂಗಳ
ಜಾಣ ನೀನಹುದೊ (ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ)
ಜಾಲಿಯ ಮರವಂತೆ ಧರೆಯೊಳು ದುರ್ಜನರು
ಜೇನು ಬಂದಿದೆ , ಜನರು ಜೇನು ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ ಮುಕುಂದನೆ
ಜೋಜೋ ಜೋಜೋ ಜೋ ಸಾಧುವಂತ
ಜೋಜೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ
ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ವಿಧಿ ಕಾಡುವುದು ಸತ್ಯ
ಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ಸಾಕು ಮುಕ್ತಿಗೆ
ಡಂಗುರವ ತೀಡಿ ಮೈಯೊಳು ಗಂಧ ಪೂಸಿದ ( ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದುದು)
ಡಂಗುರವ ಸಾರಿ ಡಿಂಗರಿಗರೆಲ್ಲರು
ಡಂಭಕ ಭಕ್ತಿಗೆ
ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ
ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೇ ನೀವೇನೂಟವ ಮಾಡಿದಿರಿ
ತಂಗಾಳಿ ವಶವಲ್ಲವೇ
ತಂಗಿ ನೋಡೆ ನಮ್ಮಂಗಳದೊಳು
ತಂಗಿಗ್ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಲಿ ಬುದ್ಧಿ
ತನಗಿಲ್ಲದಾ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲಿದ್ದರೇನು
ತನುವ ನೀರೊಳಗದ್ದಿ.
ತನುವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಯಲಿ
ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ
ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೆ ನೀನು
ತರಳೆ ರನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಮೈಯವ ಯಾತರ ಚಲುವನೇ ?
ತಾ ಪಡೆದು ಬಂದುದಕುಪಾಯವೇನು
ತಾ ಹೊನ್ನ ಹಿಡಿ ಹೊನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಗುಬ್ಬಿ
ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಳ್ಳೋ
ತಾತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ
ತಾಯಿ ತಂದೆಯೆನ್ನ ಗುರು ದೈವ ನೀನೇ
ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ ನಾನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವೆ
ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಯದುಕುಲ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರಮನ...
ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ, ಯದುಕುಲ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರಮನ
ತಾರಿಸೋ ಶ್ರೀಹರಿ
ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ
ತಾಳ ಬೇಕು ತಕ್ಕ ಮೇಳ ಬೇಕು
ತಾಳಿಯ ಹರಿದು ಬಿಸಾಟೆ
ತಾಳು ತಾಳೆಲೋ ರಂಗಯ್ಯ
ತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ದಿನಾಂಕ
ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ.
ತುಂಗೆ ಮಂಗಳತರಂಗೆ
ತುತ್ತುರು ತೂರೆಂದು ಬತ್ತೀಸ ರಾಗಗಳನು
ತುರು ಕರು ಕರೆದರೆ ಉಣಬಹುದಣ್ಣ
ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ
ತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಸುಕವನು
ತೇಲಿಸೊ ಇಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸೊ
ತೊಳಲದಿರು ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ತೋಳು ತೋಳು ತೋಳು ರಂಗ
ತ್ವಂ ಶಾರದಂ
ದಡಮಾಡಿದರು ಯಮನಾಳುಗಳು
ದಯಮಾಡೋ ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ
ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ
ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ
ದಾನವನ ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ
ದಾನವನ ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ!
ದಾರ ಮಗ ಎಲೆ ಗೋಪಿ
ದಾರ ಮಗನಮ್ಮ
ದಾರ ಮಗನಮ್ಮ
ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ
ದಾರಿಯ ತೋರೊ ಮುಕುಂದ
ದಾರಿಯೇನಿದಕೆ ಮುರಾರಿ
ದಾರೆನೇಂದರೊ ರಂಗಯ್ಯ
ದಾಸ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ
ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ
ದಾಸನಾಗೋ ನೀ ಶಿಷ್ಯನಾಗೋ
ದಾಸನೆಂತಾಗುವೆನು
ದಾಸರ ನಿಂದಿಸಬೇಡ
ದೀನರಕ್ಷಕನೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವೇನೋ
ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ
ದುರಿತ ಗಜಕೆ ಪಂಚಾನನ
ದೂರು ಮಾಡುವರೇನೆ
ದೂರು ಮಾಡುವರೇನೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ
ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತೆ
ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೊ ಹಾಗೆ
ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನೋ
ದೇವಕಿಕಂದ ಮುಕುಂದ
ದೇವಕಿನಂದನ ಹರಿ ವಾಸುದೇವ
ದೇವಕಿಯುದರಸಂಜಾತನೆ ತ್ರುವ್ವಿ
ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ಚಂದ್ರಾನನೆಯರು
ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೆನೋ ವೆಂಕಟನ
ಧನದಾಸೆ ದೈನ್ಯ ಪಡಿಸುತಿದೆ
ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾನೀ ಜಗದೊಳು
ಧರಣಿಗೆ ದೊರೆಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ
ಧರ್ಮ ಏಕೋ ಸಹಾಯಃ
ಧರ್ಮ ದೊರಕೊಂಬುವದೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾರದೀ ಕಾಲ
ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸಂಬಳವ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೊ
ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ
ಧರ್ಮಶ್ರವಣವಿದೇತಕೇ ಮೂರ್ಖಗೆ
ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ
ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ(೨).
ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಪುದಾನಂದ
ನಂದನ ಕಂದನ ಇಂದುವದನನ
ನಂದನಂದನ ಬಾರೋ
ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ
ನಂಬಬೇಡಿ ನಾರಿಯರನು
ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ
ನಂಬಿ ಭಜಿಸಿರೋ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
ನಂಬು ಕಂಡ್ಯ ಮನವೆ
ನಗುವರಲ್ಲೊ ರಂಗಯ್ಯ
ನಗೆಯು ಬರುತಿದೆ
ನಡುಮನೆಯೊಳಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ತೆಂಗಿನ ಮರ
ನಡೆದು ಬಾ ನಾಲ್ವರಿದ್ದೆಡೆಗೆ
ನಮ್ಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ತಮ್ಮ ದೇವನೆನಬೇಡಿ
ನರನಾದ ಮೇಲೆ
ನರವರ್ಯ ಭೀಮಸೇನ ನಾರಿಗೆ ಕುಸುಮ ತರುವೆನೆನುತ
ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವೊಂದಿರಲು
ನರಸಿಂಹನ ಪಾದಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ
ನರಹರಿ ಎನಬಾರದೆ
ನಲಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ
ನಳಿನಜಾಂಡ ತಲೆಯ ತೂಗಿ
ನಳಿನನಾಭನ ನೀನು ಪಾಡೊ
ನಾ ಡೊಂಕಾದರೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು
ನಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಕೆ ಬಾರೆನೆ
ನಾ ನಿನ್ನೊಳನ್ಯ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ
ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ
ನಾ ಮುಂದೆ ರಂಗ ನೀ ಎನ್ನ ಹಿಂದೆ
ನಾಚಿಕೆಗೊಳಬೇಡ ಮನದಲಿ
ನಾಡಮಾತು ಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ
ನಾನು ಬೇರ ಮಾಡುವೆ
ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು
ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು
ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನೋ
ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನೋ
ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಅನುದಿನ
ನಾಯಿ ಬಂದದಪ್ಪ
ನಾರಸಿಂಹನೆಂಬೊ ದೇವನು
ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ
ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಜಯಜಯ
ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ
ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ
ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ
ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತವನು
ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವ
ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವ ನೇಮದಿ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ
ನಾರಿರನ್ನಳೆ ಕಂಡೆಯ
ನಿಂದಕರಿರಬೇಕಿರಬೇಕು
ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ದೇಹವಿದಣ್ಣ
ನಿನಗಾರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ , ಎನಗನ್ಯ ಗತಿಯಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಗೆ ನಾನು ಈಡೇನೊ
ನಿನ್ನ ದಯದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿರೆ
ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆ
ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮೂರುತಿಯ ಕಣ್ಣುದಣಿಯ ನೋಡಿ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರದಶ್ಯಾಮ
ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದು
ನಿನ್ನ ನಾಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಎನಗೆ ಅಮೃತಾನ್ನವು
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ
ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯನು ಬೀರೋ
ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೆನ್ನ ಬಿಡಲೊಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಗಾಳಿ ಘನವಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಾಧೆ
ನಿನ್ನ ಮಗನು ಮುದ್ದು ನಿನಗಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳುವರೆ
ನಿನ್ನದು ನಿನಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೇನು
ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ
ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿದೆನು ನೀನೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ
ನಿನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವೆನು ನಿಗಮಗೋಚರ
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೊ
ನಿಲ್ಲಬೇಕಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ನಿಲ್ಲೊ ನಿಲ್ಲೊ ಮೋಹನಾಂಗ
ನೀ ಕೊಡೆ ನಾ ಬಿಡೆ
ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ
ನೀನಿರಲು ನಮಗೇತರ ಭಯವೋ
ನೀನಿರುಳೆಲ್ಲಿದ್ದೆ
ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ಮತಿ
ನೀನೇ ಅನಾಥಬಂಧು ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು
ನೀನೇ ಗತಿಯೆನಗೆ - (ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರೋತ್ರ)
ನೀನೇ ದಯಾಸಂಪನ್ನನೋ
ನೀನೇ ದಯಾಳೋ
ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿದನೋ
ನೀನೇಕೆ ಕಡೆಗಣ್ಣೊಳೆನ್ನ ನೋಳ್ಪೆ
ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ
ನೀನ್ಯಾರು ಪೇಳೆನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿದೆ
ನೀರೆ ನೀ ಕರೆತಾರೆ ಮಾರಸುಂದರನ
ನೆಂಟನು ಸಣ್ಣವನೆಂದು
ನೆಚ್ಚ ಬೇಡ ನೀ
ನೆಚ್ಚದಿರೀ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ
ನೆಚ್ಚದಿರು ಬೆಕ್ಕು ನೆವ ನೋಡುತ್ತಿದೆ
ನೆಚ್ಚನಯ್ಯ ಹರಿ ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯ
ನೆಚ್ಚಬೇಡ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಸಾರ
ನೆನೆಬೇಕು ನೆನೆಬೇಕು ನೆನೆಯಬೇಕಮ್ಮ
ನೆನೆಯಿರೋ ಭಕ್ತಜನರುಗಳು
ನೆನೆವೆ ನಾನನುದಿನ
ನೆನೆವೆ ನಾನನ್ಯರ ಕಾಣೆನು
ನೆರೆ ನಂಬಿರೊ ಎಲೆ ಅಣ್ಣ
ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಳ್ಳೊ
ನೋಡದಿರು ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರ
ನೋಡಬನ್ನಿರೋ ಜನರು
ನೋಡಬಾರದು ಎಂದಿಂದಿಗೂ
ನೋಡಿ ದಣಿಯವು ಕಂಗಳು
ನೋಡಿರಯ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿರಯ್ಯ
ನೋಡಿರಯ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಮಹಿಮೆಯ
ನೋಡಿರೈ ಕಲ್ಪಭೂರುಹರೆನಿಪರ ನೋಡಿರೈ
ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು
ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣು
ನೋಡೆ ಗೋಪಿ ನೋಡೆ
ಪಂಕಜ ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲರು ಬಂದು
ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಿಗೆ ಎಂತು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೇಳೆ
ಪಂಥ ಬೇಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ
ಪಗಡಿ ಹಾಕೆ ಪೋರಿ
ಪತಿಭಕುತಿ ಇಲ್ಲದಿಹ ಸತಿಯ ಸಂಗ
ಪಥ ನಡೆಯದಯ್ಯ
ಪದುಮನಾಭ ಪರಮಪುರುಷ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿಪತಿ ನಮಗೆ ನೀ ಗತಿ
ಪರಾಕು ಭೀಮನೆಂದು
ಪರಾಕು ಮಾಡದೆ
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮನೆ
ಪಾಪಿ ಬಲ್ಲನೆ ಪರರ ಸುಖದುಃಖವ
ಪಾಪಿಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವೆಗ್ಗಳನೆಂದು
ಪಾಪೋಸು ಹೋದುವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ
ಪಾಲಿಸೆ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದುಶಾರದೆ
ಪಾವನ ನವಪಾವನ
ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗಿನ ಗಂಡನ ಕಾಣದೆ
ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ?
ಪುಂಡರೀಕವರದ ಪಂಢರಿರಾಯನ
ಪುಟ್ಟಿದವೆರಡು ಜೀವನ
ಪುಟ್ಟಿಸಬೇಡೆಲೊ ದೇವ
ಪೂಜೆ ಯಾತಕೋ, ಮನುಜ
ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಘದಿಂದ
ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತಿಹ ಯದುಕುಲೋತ್ತುಂಗ
ಪೋಗದಿರೆಲೊ ರಂಗ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ
ಪೋಗುವುದುಚಿತವೆ
ಪೋಗೆ ಪೋಗೆ ನೀನು
ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮವು ಬಿಡಲರಿಯದು
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಪಾಲಿಸೋ
ಬಂಡನಾದೆನು
ಬಂಡನಾದೆನು
ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿ
ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿ
ಬಂದನೇನೆ ರಂಗ
ಬಂದಾನು ಯಮನು
ಬಂದು ನಿಂದಿಹ ನೋಡಿ
ಬಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದೆಯಾ ಪರಿಣಾಮಕೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಬಗೆಬಗೆ ಆಟಗಳೆಲ್ಲಿ
ಬಗೆಬಗೆ ಆಟಗಳೆಲ್ಲಿ
ಬಡವ ನಿನಗೊಬ್ಬರ ಗೊಡವೆ ಯಾತಕ್ಕೋ
ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ನಿನ್ನ
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ಹರಸಿದಳು
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ.
ಬದುಕಿದೆನು ಬದುಕಿದೆನು
ಬರಬೇಕೋ ರಂಗಯ್ಯ ನೀ
ಬರಿದೆ ದೂರುವಿರಿಯೇಕಮ್ಮ
ಬರಿದೆ ನೀ ಬಯಸದಿರಿಹಲೋಕ
ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತು ಹೊತ್ತು.
ಬಲವು ಬಲವೆ ನಿನ್ನ ಬಲವಲ್ಲದೆ
ಬವ್ವು ಬಂದಿತಲ್ಲ.
ಬಾ ಗುಮ್ಮ ಬಂದಂಜಿಸು ಗುಮ್ಮ
ಬಾ ಬಾ ರಂಗ ಭುಜಂಗಶಯನ
ಬಾಣಂತಿ ಎನ್ನ ಬಾ ಅಂತಿ
ಬಾರಮ್ಮ ನಾವಿಬ್ಬರಾಡುವ
ಬಾರಮ್ಮ, ಎಲೆ ಮುದ್ದು ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ
ಬಾರಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ
ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ
ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ
ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ
ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ
ಬಾರವ್ವ ಭಾಗೀರಥಿ
ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯನಳುತಾನೆ
ಬಾರೊ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯ
ಬಾರೋ ನೀನೆನ್ನ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ
ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಬಿಲ್ಲೆಗಾರನು ಆದನು ರಂಗಯ್ಯ
ಬುತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೋ
ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೆ ಗೋಪಿ
ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ
ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ ರಂಗನು
ಬೂಚಿ ಬಂದಿದೆ
ಬೇಡ ಪರಸತಿಸ್ನೇಹ
ಬೇಡ ಮನವೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ನಾನು
ಬೇಡವೆ ನೀನು ಹೀಗೆ.
ಬೇಡವೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೋಹ
ಬೇಡವೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೋಹ.
ಬೇನೆ ತಾಳಲಾರೆ, ಬಾ ಎನ್ನ ಗಂಡ
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ
ಬೈಯಿರೋ ಬೈಯಿರೋ
ಬೈಲಾ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಳೋರ್ವ ಬಾಲೆ
ಬೈಲಿಗೆ ಬೈಲಾಗಿತು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಅರಸಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಸಭೆಯೊಳಗಲ್ಲಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದರೆ
ಭಂಗಾರವಿಡಬಾರೆ
ಭಕುತರ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ
ಭಳಿ ಭಳಿರೆ ಎನ್ನ ಸುಖವೆಂಬುದೇ ಸುಖವು
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ
ಭಾರತಿ ದೇವಿಯ ನೆನೆ
ಭಾರತಿ ದೇವಿಯ ನೆನೆ
ಭಾರತೀದೇವಿ ತಾಯೆ
ಭಾರತೀಶನೆ ಎನ್ನ
ಭಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳ್ವೆ ದಾರಿಗೆ
ಭಾಷೆಹೀನರ ಸಂಗ
ಭ್ರಷ್ಟರಾದರು ಮನುಜರು
ಮಂಗಳ ಮಾರಮಣಗೆ
ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದೇವಿಗೆ
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ (೨)
ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಮಂಗಳಂ
ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಾಯಗೆ
ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು
ಮಂದಗಮನೆ ಇವನಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮ
ಮಂದಮತಿಯೋ ನಾನು ಮದನಜನಕನು ನೀನು
ಮಂದರಧರನೆ ಮನೆ ಪೊಕ್ಕು
ಮಂಧರಧರ ದೇವ
ಮಂಧರಧರನು ಗೋವಿಂದ
ಮಕುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ
ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕವೆ
ಮಗನೆಂದಾಡಿಸುವಳು ಜಗದುದರನ್ನ
ಮಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದು ಅಡಿಗಡಿಗ್ ಹಾರುವೆ
ಮಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದು ಮೂರ್ಮಾರು
ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಾಯ ಮಣ್ಣಿಂದ
ಮತದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮತ ಮಧ್ವಮತವು,
ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಬೇಡ
ಮದ್ದು ಮಾಡಲರಿಯೆ
ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು
ಮಧ್ವ ಮುನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರು
ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರು
ಮಧ್ವರಾಯರ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ
ಮಧ್ವರಾಯರ ನೆನೆದು
ಮನವ ನಿಲಿಸುವದು ಬಹು ಕಷ್ಟ
ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕೋ ನಿಚ್ಚ
ಮನವೆ ಚಂಚಲಮತಿಯ ಬಿಡು
ಮನವೆನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳದು ಮಂದಜ್ಞಾನದಿ
ಮನಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಮನುಜ ಶರೀರವಿದೇನು ಸುಖ?
ಮನೆಯೊಳಗಾಡೋ ಗೋವಿಂದ
ಮನ್ನಾರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳ
ಮನ್ಮಥಜನಕನ ಮರೆತ ಮನುಜರು
ಮರುದಂಘ್ರಿಕಿಸಲಯ ಧ್ಯಾನ
ಮರುಳಾಟವೇಕೋ ಮನುಜ
ಮರುಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಮಾಯಾದೇವಿಯೆ
ಮರೆತೆಯೇನೋ ರಂಗ
ಮರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೆ ನೀನು
ಮರೆಯದಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ
ಮರೆಯದಿರು ಶ್ರೀಹರಿಯ
ಮರೆಯದಿರು ಹರಿಯ
ಮರೆಯದಿರೆಲೆ ಮನವಿಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿ ಎದ್ದನು ಕಾಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ ರಂಗ
ಮಲವ ತೊಳೆಯಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ
ಮಹದಾದಿ ದೇವ ನಮೋ
ಮಾ ಮಝ ಬಾಪುರೇ
ಮಾಡಬಾರದೆ ಮದ್ದು
ಮಾಡಿದ ಎನ್ನ ಫಕೀರನು
ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಾ
ಮಾತಿಗೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು
ಮಾಧವ ಮದುಸೂಧನ
ಮಾನಭಂಗವ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಚಾರ
ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು
ಮಾನಹೀನನಿಗಭಿಮಾನವೇಕೆ
ಮಾನಿಸರೊಳು ಮಾನಿಸಾ
ಮಾಯವಾದಿ ಗಂಡನೊಲ್ಲೆನೆ
ಮಾಯೆ ಎನ್ನ
ಮಾರುತನೆ ಏಳೆಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಳಂಜನೆಯು
ಮಾರುತವತಾರನೀತ
ಮುಂಜಾನೆಯೆದ್ದು ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ
ಮುಕ್ಕಾ ನಿನ್ನೊಡನೆ.
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಎನ್ನ
ಮುಟ್ಟ ಬಾರೋ ಎನ್ನನು
ಮುಟ್ಟಬೇಡವೋ ಎನ್ನನು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದು ವಿಟ್ಠಲ
ಮುತ್ತು ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಮುತ್ತೈದಾಗಿರಬೇಕು ಮುದದಿಂದಲಿ
ಮುದ್ದು ಕೊಡೊ ಬಾರೊ
ಮುದ್ದು ತಾರೋ ,ರಂಗ
ಮುಪ್ಪಿನ ಗಂಡನ ಒಲ್ಲೆನು
ಮುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿತು
ಮುರಹರ ನಗಧರ ನೀನೆ ಗತಿ
ಮುಸುಕ ತೆಗೆದರೆ
ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು
ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯಲಿ
ಮೂಗು ಸಣ್ಣದು ಮೂಗುತಿ ದೊಡ್ಡದು
ಮೂಢ ಬಲ್ಲನೆ ಜ್ಞಾನದೃಢಭಕ್ತಿಯ
ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ
ಮೂರ್ಖರಾದರು ಜನರು
ಮೆಚ್ಚದಿರು ಈ ಭಾಗ್ಯ
ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯ ಹರಿ ಒಪ್ಪನಯ್ಯ
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ
ಮೊಸರ ಸುರಿದು ಓಡುವ
ಯಂತ್ರ ದೊರಕಿತು
ಯದುಕುಲನಂದನನ ನೋಡುವ ಬಾರೆ
ಯಮ ತನ್ನ ಪುರದಿ ಸಾರಿದನು
ಯಮನ ಶಾಸನ ಕೇಳೊ ಜೀವ
ಯಮನೆಲ್ಲ್ಯೂ ಕಾಣೆನೆಂದು.
ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೆ
ಯಶೋದೆಯಮ್ಮ ಎನ್ನನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ
ಯಾಕೆ ಕಕುಲಾತಿ ಪಡುವೆ
ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವೆ
ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ
ಯಾಕೆನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ
ಯಾಕೇ ಗೋಕುಲ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ವೃಂದಾವನ
ಯಾತಕೆ ನೋಡುತಿ
ಯಾತಕ್ಕೆ ದುರಾಶೆ ಎಲೆ ಮನವೆ
ಯಾತಕ್ಕೆ ದುರಾಶೆ ಎಲೆ ಮನವೆ
ಯಾದವ ನೀ ಬಾ
ಯಾರ ಮಗನಮ್ಮ ರಂಗಯ್ಯ
ಯಾರಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾರಮ್ಮ
ಯಾರಿಗೆ ದೂರುವೆನೋ
ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಮ್ಯಾ
ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ
ಯಾರಿದ್ದರೇನಯ್ಯ
ಯಾರು ಅರಿಯರೊ ನಮ್ಮೂರು
ಯಾರು ಒಲಿದರೇನು
ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು ಕೈಯ ನೀ ಬಿಡದಿರು
ಯಾರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ
ಯಾರೆತ್ತ ಪೋದರೇನು ಊರೆತ್ತ ಬೆಂದರೇನು
ಯಾರೇ ಬಂದವರು ಮನೆಗೆ
ಯಾರೇ ರಂಗನ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ
ಯಾವ ಕರ್ಮವೋ
ಯಾವಾಗಲು ಚಿಂತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ
ಯಾವಾಗಲು ಹೇಳಬಾರದೆ
ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಯಿತು ಧರೆ
ರಂಗ ದಧಿಯ ಮಥಿಸುವಂತರಲ್ಲಿ
ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ
ರಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗ
ರಂಗನ ನೋಡಿರೆ ರಾಜಕುವರ
ರಂಗನೊಲಿದ (ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಯಾರೇನೆಂದರೊ
ರಕ್ಷಿಸು ಲೋಕನಾಯಕನೆ
ರಮಣನಿಲ್ಲದ ನಾರಿ
ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ
ರಾಜಭೋಗಕಿಂತಧಿಕ ಭೋಗವುಂಟೆ
ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು
ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ ಗೋವಿಂದ
ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ
ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ
ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೊ
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ
ರಾಮ ರಾಮೆನ್ನಿರೋ...
ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು
ರಾಮನಾಮ ರತ್ನಹಾರ ದೊರಕಿತು ಎನಗೆ
ರಾಮರಾಮೆನ್ನಿರೋ
ರೊಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಕು ದುಃಖ ಕಾಣಕ್ಕ
ಲಂಗೋಟಿ ಬಲುವೊಳ್ಳೆದಣ್ಣ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಾರೋ
ಲಗ್ಗೆಯೋ ವೈಕುಂಥ ಲಗ್ಗೆಯೋ
ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಯೆ ಲಾಲಿ
ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ರಂಗಯ್ಯಗೆ ( / ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಗೆ)
ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ, ಯಶೋದೆ
ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ, ಯಶೋದೆ
ಲೊಟಪಾಟ ಸಂಸಾರ ಏನಣ್ಣ
ಲೊಡಕ ಲೊಡಕ ಜಿಹ್ಮರ
ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ
ವಂದಿಸಿದವರೆ ಧನ್ಯರು
ವಂದಿಸುವದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ
ವರವೇದಪುರಾಣ ( ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ)
ವರುಷ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಹರಿ ಭಜನೆಗೆ
ವಹವ್ವಾರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ವಾರಿಜನಾಭನ ಕರುಣವೆ ಸ್ಥಿರ
ವಾಸಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಗೋಕುಲವಿನ್ನು
ವಾಸುದೇವ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮಂಗಳ
ವಾಸುದೇವನ ಚರಣವನಜ
ವಾಸುದೇವನ ಚರಣವನಜ.
ವಾಸುದೇವನ ನಾಮಾವಳಿಯ
ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು
ವಿಧಾತೃ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ
ವಿಧಿನಿಷೇಧ ನಿನ್ನವರಿಗೆಂತೋ ಹರಿಯೆ
ವಿಷ ಕುಡಿಯುತೇನೆ ನೋಡು
ವಿಷಯದ ವಿಚಾರ ಬಿಡು
ವೀರ ಹನುಮ
ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ
ವೃಂದಾವನದೇವಿ ನಮೋ ನಮೋ
ವೃಂದಾವನದೊಳು ಆಡುವನಾರೇ
ವೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ
ವೆಂಕಟರಮಣ ವೇದಾಂತ
ವೆಂಕಟರಮಣ ವೇದಾಂತ.
ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ
ವೇಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೊ
ವೇಂಕಟಾಚಲನಿಲಯಂ
ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಮಾಡೋ
ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟರಮಣ ಬಾರೋ
ವೈದ್ಯನ ನಾನರಿಯೆ
ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೆ ಜನುಮ
ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತೆ ಜನುಮ
ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು
ಶಕ್ತನಾದರೆ ನೆಂಟರಲ್ಲ ಹಿತರು
ಶರಣಂಬೆ ವಾಣಿ ಪೊರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣಂಬೆನು ವಿಠಲ
ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ
ಶರಣು ವೆಂಕಟರಮಣ
ಶರಣು ಶರಣು (೧)
ಶರಣು ಶರಣು (೨) (ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ)
ಶರಣು ಶರಣು ಸುರೇಂದ್ರವಂದಿತ
ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ ಪೊರೆಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತಿದೆ ವೆಚ್ಚ
ಶಿವ ನೀನ್ಹೇಗಾದ್ಯೋ
ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು
ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ
ಶೃಂಗಾರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಂಚ
ಶೋಭನವೇ ಇದು ಶೋಭನವೇ
ಶೋಭಾನ ಶೋಭಾನವೆ
ಶ್ರೀ ತತ್ವವಾದ ಮತವ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನಗಿಷ್ಟು ದಯಮಾಡೊ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಗಲದೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂಘ್ರಿಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಒಲಿಯನು ಕೇಳೋ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಬಂದ ಕೋನೇರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
ಶ್ರೀಪತಿಯ ನಾಭಿಕಮಲದಿ
ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ
ಶ್ರೀಮಧ್ವ ರಮಣ ನಿನ್ನ ದ್ವೈತಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಯರ ಸೇವೆ ದೊರಕುವದು
ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಾಳಬೇಕಣ್ಣ
ಸಂತಾನಸರೋವರ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಸಂದಿತಯ್ಯ ಪ್ರಾಯವು
ಸಂಸಾರವೆಂಬಂಥ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ
ಸಕಲ ಗ್ರಹಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ
ಸಕಲ ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹಾರ
ಸಕಲ ಸಾಧನಕೆಲ್ಲ (ಭಾರತೀಸ್ತೋತ್ರ)
ಸಕಲವೆಲ್ಲವು ಹರಿಸೇವೆಯೆನ್ನಿ
ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ನಮಗೆಂದಿಗಾಗುವುದೊ
ಸಣ್ಣವನಿವನಾರಮ್ಮ
ಸಣ್ಣವನೆಂದು ನಾ ನಂಬಿ
ಸತತ ಗಣನಾಥ
ಸತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವ ಕೊಡದಿರು
ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು ಪಂಚಭೇದವು
ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ
ಸತ್ಯವೆಂಬುದೆ ಸ್ನಾನ ಉಪವಾಸ ಜಪ ನೇಮ
ಸದರವಲ್ಲವೊ ನಿಜಭಕುತಿ
ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಬೇಡವೊ
ಸರ್ವಾಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯ
ಸಲ್ಲದೊ ಕೃಷ್ಣ ಸಲ್ಲದೊ
ಸಹಿಸಲಾರೆನೆ ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿ
ಸಾಕು ಸಂಸಾರ ತೆರೆಯ ನೂಕಲಾರೆನು
ಸಾಕು ಸಂಸಾರ ನಮಗಿನ್ನೇತರ
ಸಾಕು ಸಂಸಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ
ಸಾಕು ಸಾಕಿನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸುಖವು
ಸಾಗರಗಡೆಯ ಮಾಡಿ
ಸಾಧು ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿ
ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗದ ಬಾಳು
ಸಾಧುಸಜ್ಜನರೊಳಗಿರುವೋದೆ ಹಬ್ಬ
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆ
ಸಾರಿ ಬಂದನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಬಂದನೆ
ಸಾಲಿಗರಿನ್ನು ಬಿಡುವರೆ
ಸಿಕ್ಕಿದನೆಲೆ ಜಾಣೆ
ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೊ ಎಲೋ ಜೀವ
ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರುಂಟೆ
ಸುಂದರಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ
ಸುಣ್ಣವಿಲ್ಲ ಭಾಗವತರೆ
ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಮ್ಮ
ಸುಮ್ಮನಿರು ಮನವೆ
ಸುಮ್ಮನಿರು ಸುಮ್ಮನಿರು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲವ ಕಳೆವರೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯನಾಮವು
ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವದೆ ಮುಕ್ತಿ
ಸುಲಭಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ
ಸುಲಭವಲ್ಲವೊ ಮಹಾನಂದ
ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ
ಸೇವಕತನದ ರುಚಿಯೇನರಿದ್ಯೋ
ಸೋಮಕುಲವಾರಿನಿಧಿ
ಸೋಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನಬೇಡ
ಸೋಹಮೆನ್ನ ಬೇಡವೋ
ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಭಾಗವತರೆ
ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೊ
ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ
ಸ್ಮರಿಸುವ ಜನಕೆಲ್ಲ
ಸ್ಮರಿಸೊ ಸರ್ವದ ಹರಿಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ
ಹಂಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೋಡೋ
ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು
ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನು
ಹಣ್ಣು ಕೊಂಬರು ಬನ್ನಿ
ಹಣ್ಣು ತಾ ಬೆಣ್ಣೆ ತಾ
ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಜನರು ಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳಿರೊ
ಹತ್ತಿಗಿಡದ ಕೊನೆ ಹಗೆಯಾಗಿ
ಹನುಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ
ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ
ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ
ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವೋ
ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ
ಹರಿ ಕೃಪೆಯಲಿ ತಾನೊಲಿದದ್ದಾದರೆ
ಹರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ
ಹರಿ ದರುಶನಕಾಗಿ ನಾರದರು ಬರಲು
ಹರಿ ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯು ಆಗುವ ತನಕ
ಹರಿ ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು
ಹರಿ ಭಕುತಿ ಉಳ್ಳವರ
ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಹರಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಹರಿ ಭಜಿಸಿ
ಹರಿ ಹರರು ಸಮರೆಂದು ಅರಿಯದಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಹರಿ ಹರರು ಹೇಗೆ ಸಮರು
ಹರಿ ಹರಿ ನಿನ್ನನು ಒಲಿಸಲುಬಹುದು
ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯೆಂಬೊ
ಹರಿ ಹರಿಯೆನಲಿಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸೇವೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲದಲೆ
ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ
ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ
ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ ದೊರಕಿತು
ಹರಿದಿನದಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ
ಹರಿನಾಮದರಗಿಣಿಯು ಹಾರುತಿದೆ ಜಗದಿ
ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ (೧)
ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ (೨)
ಹರಿಪಾದವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಪರದೈವಂಗಳಿಗೆರಗಲೇಕೆ
ಹರಿಯ ದಾಸರಿಗಿನ್ನು ಸರಿಯುಂಟೆ
ಹರಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ
ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಹರಿಯ ನೆನೆಯಿರೋ
ಹರಿಯ ನೆನೆವನೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ?
ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ
ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೆ
ಹರಿಯಧಿಕ ಹರನಧಿಕನೆಂದು ಬಡೆದಾಡದಿರಿ
ಹರಿಯೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮರೆದೊಮ್ಮೆ ನೆನೆದರೆ
ಹರಿಯೆಂಬ ನಾಮಾಮೃತದ ಸುರುಚಿಯು
ಹರಿಯೆನ್ನು, ಹರಿಯೆನ್ನು...
ಹರಿಯೇ ಕುಣಿಯೆಂದು ಕುಣಿಸಿದರಯ್ಯ
ಹರಿಯೇ ಗತಿ ಸಿರಿ ವಿರಿಂಚಿ ಶಿವರಿಗೆ
ಹರಿಯೇ ಪರದೈವ
ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿಯೆ ಪರದೇವತೆ
ಹರಿವಾಸರದುಪವಾಸದ ಭಾಗ್ಯವು
ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ
ಹಸಿವೆಯಾಗುತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ
ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಮಾನವ ಹೀಗೇಕೆ ಕೆಟ್ಟೆ
ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿತೋ ರಂಗ ಹಾದಿಯ ಬಿಡೊ
ಹಾಲು ಮಾರಲು ಬಂದೆವಮ್ಮ
ಹಿಂದಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿಲ್ಲಾ
ಹಿಗ್ಗುವೆ ಏತಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಹಿಡಕೋ ಬಿಡಬೇಡ
ಹುಚ್ಚು ಕುನ್ನಿ ಮನವೇ ನೀ
ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ
ಹುಶ್ಶೂನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ
ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತಿ
ಹೆಂಡಿರನಾಳುವಳೀ ಕನ್ನಿಕೆ
ಹೆಣ್ಣಿಗಿಚ್ಚೈಸುವರೆ ಮೂಢ
ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟತ್ತೆಮಾವಂದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವ ನೋಯಿಸಿ
ಹೆಮ್ಮೆಯಾಡಲು ಬೇಡಿ
ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾನು ಶ್ರೀಹರಿ
ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ವಿಠಲ ತಂದೆ
ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಯಿತೆ
ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ
ಹೇವವೆಲ್ಲಿದುಹಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿಗೆ
ಹೇಳಬಾರದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಗೆ
ಹೇಳಬಾರದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿನ್ನ
ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು
ಹೊಂತಕಾರಿ ನೀನೇವೆ
ಹೊಡೀ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ
ಹೊಯ್ಯೋ ಹೊಯ್ಯೋ ಡಂಗುರವ.
ಹೊಯ್ಯೋ ಹೊಯ್ಯೋ ಹೊಯ್ಯೋ
ಹೊರಗ್ಹೋಗಿ ಆಡದಿರ್ ಹರಿಯೆ
ಹೊರಡುತಾನೆ ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಹೊಲತಿ ಹೊಲೆಯ ಇವರವರಲ್ಲ
ಹೊಲೆಯ ಹೊರಗಿಹನೆ
ಹೊಸ ಪರಿಯೇ ರಂಗ

ಉಗಾಭೋಗಗಳು
==========
ಅಂದವಿಲ್ಲದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ
ಅಂದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರಾಗಿ
ಅಣಕದಿಂದಾಗಲಿ ಡಂಭದಿಂದಾಗಲಿ
ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಲ್ಲಿ
ಅಣುವಾಗಬಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾಗಬಲ್ಲ
ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ಘನಕೆ ಘನವಾಗಿ
ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆಯೆಂದತ್ತೆ
ಅನಾಮಿಕಾಖ್ಯ ಮಧ್ಯದ
ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸತಿಯ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು
ಅಪರಾಧ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉದಕ
ಅಪಾಯ ಕೋಟಿಕೋಟಿಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಭಕನ ತೊದಲುನುಡಿ
ಅಲ್ಲದ ಕರ್ಮವ ಆಚರಿಸಿದವ ಕೆಟ್ಟ
ಅಲ್ಲಿ ವನಗಳುಂಟು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ
ಆ ಹರಿಸಿರಿಚರಣವಿರಲು
ಆಕಳ ಕಿವಿಗೆಣೆ ಅಂಗೈ ಹಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕು
ಆದಿಸೃಷ್ಟಿಯಲಾರು ಮೊದಲೆ ಉದಿಸಿದರೇನು
ಆನೆಯನು ಕಾಯಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದದ್ದೇನು
ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ
ಆಯಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರತಿಲ್ಲ
ಆರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವ್ಯಾಹೃತಿಯಿಂದ
ಆವಾವ ಯುಗದಲಿ ವಿಷ್ಣುವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ
ಆವಿನ ಕೊಂಬಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಿನ
ಇಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ
ಇದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿ
ಇಲ್ಲೆಂಥಾ ಸುಖಗಳುಂಟೊ ಅಲ್ಲಂಥಾ ಸುಖಗಳುಂಟು
ಉದಯ ಅಸ್ತಮಾನವೆಂಬೊ ಎರಡು ಕೊಳಗವಿಟ್ಟು
ಉದಯಕಾಲದ ಜಪ
ಉರಿಗಂಜೆ , ಸಿರಿಗಂಜೆ
ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೆ
ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
ಎನ್ನ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ
ಎನ್ನಮ್ಮ ಸಿರಿದೇವಿ
ಎರಗಿ ಭಜಿಪೆನೊ ನಿನ್ನ
ಎರಡು ಘಳಿಗೆ ಬೆಳಗು ಇರಲು
ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬುವರ
ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗ
ಏನು ಓದಿದರೇನು
ಏಳುತ್ತ ಗೋವಿಂದಗೆ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ
ಒಂದಕ್ಷರವ ಪೇಳಿದವರು ಉರ್ವಿಯೊಳಗೆ ಅವರೆ ಗುರು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆರಳ ಜಪ
ಒಬ್ಬರ ಬಂಟನಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆವುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಂಡಾನಿಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನು
ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೇಳುವ ಕಾಂಬುದನರಿವ
ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ
ಕಾವ ದೈವವು ನೀನೆ ಕೈಮುಗಿವೆನು ನಾನು
ಕಾಳೀಯನಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಯಬೇಕು
ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೀಟಕನು ನಾನಯ್ಯ
ಕುಲಪತಿಯಾದರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಗೆಯ್ಯದ ಪಾಪಿಯಾದರು
ಕೂಪದಲ್ಲಾದರು ಕೊಳದಿ ಮುಣುಗಿದಲ್ಲಾದರು
ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದೆನಲೇಕೋ ಕ್ಲೇಶಪಡುವುದೇಕೋ
ಕೋಳಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನುಪಂಜರವು
ಕ್ರಿಮಿಕೀಟನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದು ಹರಿಶರಣೆಂತೆನಲುಂಟೆ
ಗುರಿಯ ನೆಚ್ಚವನೆ ಬಿಲ್ಲಾಳು
ಗುರುಕರುಣ ಹೊಂದುವುದು
ಚೋರಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ
ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ , ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ
ತಂದೆ ನಾ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ
ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ
ತನುವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಯಲಿ
ತನ್ನ ತಾನರಿಯದಾ ಜ್ಞಾನವೇನೊ
ತಪ್ಪು ಸಾಸಿರಗಳ ಒಪ್ಪಿ ಕಾಯೋ ಕೃಪಾಳು
ತಾಯಿ ಗೋಪಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಒರಳನೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ
ತಿಂಬರೆ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಲುಬೇಡ
ತುಲಸಿಯಿರಲು ತುರುಚಿಯನು ತರುವಿರೊ
ದರಿದ್ರರೆನ್ನಬಹುದೆ ಹರಿದಾಸರ
ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸುಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ
ದಾಸನಾದವಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ
ದೇವದೇವರ ದೇವ
ಧನದಾಸೆ ದೈನ್ಯ ಪಡಿಸುತಿದೆ
ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ರೇಖಾಂಕಿತವಾದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡ ನರನಿಗೆ
ನರವೃಂದ ಎಂಬೊ ಕಾನನದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀಲಕುಮಿದೇವಿಗಯ್ಯ
ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪಿಡಿದು ನಾ ನಿಲ್ಲುವೆ
ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಂಜಲನುಂಡು
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಕೊಡೊ
ನಿನ್ನ ನಾಮಭಾಂಡಾರ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ನಾನು
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಿಸಿದ ಜನರು
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಪೊಗಳುವೆ
ನಿನ್ನುಂಗುಟವು ಬೊಮ್ಮಾಂಡವನೊಡೆಯಿತು
ನೀನೆ ಕರ್ತನು ಅಕರ್ತ ಸಿರಿ ಅಜಭವಾದಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಮರರು
ನುಡಿವೆ ಲಿಂಗ ಶೌಚಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಪರಮಾನಂದವು ಹರಿಗೆ
ಪಾಂಡುತನಯನಂತೆ ಕರೆದು
ಪ್ರಸನ್ನರಕ್ಷಕ ನೀನು ಪಾಲಿಸೊ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಬಡಗಿನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಹುಟ್ಟಿತು
ಬಡವರೊಳಗೆ ಎನ್ನಿಂದ್ಯಾರು ಬಡವರಿಲ್ಲ
ಬಲಿಯಂತೆ ಮುಕುಟವ
ಬಿಡು ಮನುಜಾ ಈ ಜಪವು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಾರದು
ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದುರಿತವು
ಬೆನಕನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ
ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ
ಬೇಡುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾವುದೆ ವರಲೇಸು
ಮಧ್ಯಾಂಗುಲಿ ಮೇಲೆ ಮಣಿಸರವಿಟ್ಟಿನ್ನು
ಮನ ಚಂಚಲದಿ ತಪವ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವು
ಮನ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು
ಮನೆಯೆಂಬ ಆಸೆಯು
ಮನೋವಚನಗಳಲ್ಲಿ
ಮನೋವಚನಗಳಲ್ಲಿ
ಮರವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ
ಮರ್ಕಟನ ಕೈನೂಲು
ಮಲ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ
ಮಲಗಿ ಪಾಡಿದರೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವನು
ಮಾತಾಪಿತರು ನಿನಗಂದೆ ಮಾರಿದರೆನ್ನ
ಮಾರಿಯ ಕೈಯಿಂದ ನೀರ ತರಿಸುವರು
ಮುಗುಳುನಗೆ ಕಲ್ಲಮೇಲಿದ್ದರೇನು
ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಗರ್ಪಿತವಲ್ಲದನ್ನ
ಮುಟ್ಟು ಯುವತಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪ
ಯಾರು ಮುನಿದು ನಮಗೇನು ಮಾಡುವರಯ್ಯ
ರಮೆಯ ರಮಣನು ತಾನು ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳನೆಲ್ಲ
ಲೇಸು ದಾಸರಿಗೆ ಸಿರಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ
ಶ್ರವಣದಿಂದ್ಹೋಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪವು
ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣ ತಪ್ಪುವಾಗ
ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಸಂತತ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪ
ಸಂತತಿ ಆಹೋದು ರಾಮಾಯಣವ ಕೇಳಲು
ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ
ಸಕಲ ಸಾಧನಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಸತ್ಯಜನಾಭನೆ ಸತ್ಯಮಹಿಮನೆ
ಸನಕಾದಿಗಳ ಹಂಸದಂತೆ
ಸಾಗರಗಡೆಯ ಮಾಡಿ
ಸಿರಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಸುರರು
ಸಿರಿವಿರಿಂಚಾದಿಗಳು ಅರಿಯದಂಥ
ಸೂಸಲಾಸೆಗೆ ಪೋಗಿ
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವರಲ್ಲದೆ
ಹಂಗಿಸಿ ಹಂಗಿಸಿ ಎನಗೆ ಹರಿನಾಮ ನಿಲಿಸಿದರು
ಹಗಲು ನಾಲ್ಕು ಝಾವ
ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ
ಹತ್ತೈದು ಗಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೈದು ಬರಲೆದ್ದು
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು
ಹರಿ ನೀನೊಲಿವಂತೆ ಮಾಡು
ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆರಗದೆ
ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ಲಗ್ನಬಲವು
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬೊ ಹಿರಿಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ
ಹರೇ ಗೋವಿಂದ ಎಂದೇಳು
ಹಲವು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹವಣಿ ಎರಡಾಚಮನೆ
ಹಲ್ಲು ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ
ಹಸಿವಾಯಿತೇಳಿ ದೇವರ ತೊಳೆಯೆಂಬರು
ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸ ಎಂದೆನಲು
ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ
ಹಾರುವನ್ನ ಹೆಟ್ಟಬೇಕು
ಹೀನಮಾನವಯೋನಿಯಲಿ ಜನಿಸಿದೆನೊ ನಾನು
ಹುಟ್ಟುವ ಭೀತಿ ಹೊಂದುವ ಭೀತಿ
ಹೃದಯದ ಮಲವನ್ನು ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ
ಹೇಗೆ ಬರೆದೀತು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ
ಹೊಲೆಯ ಬಂದಾನೆಂದು